Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (0114RA130005 / 0114RA190002) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání (B0114A130005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 9

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Chemie se zaměřením na vzdělávání - maior

   Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání připravuje absolventy zejména pro navazující magisterské studium budoucích učitelů chemie na základních a na středních školách, na nichž je chemie všeobecně vzdělávacím předmětem, a také pro uplatnění mimo oblast školství, případně pro navazující studium v příbuzných oborech. Program obsahuje odbornou přípravu studentů v základních chemických disciplínách (obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemii a biochemii) a v úvodu do didaktiky chemie včetně různých typů pedagogických praxí. Vědomosti a dovednosti studenti získávají na přednáškách, v seminářích a v laboratorních cvičeních.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - minor

   Koncepce studijního programu vychází z předpokladu, že část absolventů může po absolutoriu nastoupit do praxe a druhá část bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Ve studijním plánu jsou zařazeny jednak předměty, které první skupině poskytnou vědomosti a dovednosti umožňující uplatnit se například jako vychovatelé nebo pedagogové volného času, jednak předměty, které v případě druhé skupiny budou východiskem pro navazující magisterské studium. V průběhu bakalářského studia budou rozvíjeny dovednosti týmové práce, zároveň budou prostřednictvím studijních obsahů, ale i metod práce, utvářeny u studentů specifické profesní rysy osobnosti, zejména schopnost seberegulace, zdravého sebevědomí a sebepoznání, empatie, taktu. Důležitou součástí studijního programu je praxe. Studenti se formou společných náslechů seznámí postupně s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v dalším průběhu studia (v bakalářském i magisterském stupni) připravováni. Studenti v rámci praxe hospitují v různých typech škol, školských zařízení, nebo v institucích pro volný čas. Seznamují se s provozem těchto zařízení, která se v interdisciplinárním přístupu podílejí na realizaci systému podpory zdraví v ČR. Učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují jejich činnost. Podstatnou součástí pojetí výuky v bakalářském stupni je důraz na aktivní, samostatnou i týmovou, činnost studujících.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Chemie se zaměřením na vzdělávání 

   Přijímací zkouška je písemná. Formou multikomponentních úloh ověřuje jednak znalosti z chemie v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva, jednak úroveň přírodovědné gramotnosti uchazeče. Jednotlivé úlohy tak obsahují otázky na porozumění faktům z oboru i komplexnější otázky zjišťující schopnost uchazeče propojovat tyto poznatky, analyzovat informace, pracovat s jednotlivými reprezentacemi dat (graf, tabulka, model apod.).

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 45 minut.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je písemná (max 40.b.). Formou testu jsou ověřovány znalosti z oblasti biologie člověka a psychologie v rozsahu a na úrovni gymnaziálního učiva. Předpokládá se rovněž základní orientace uchazeče v poznatcích souvisejících s ochranou zdraví a významem podpory zdraví pro člověka a lidskou společnost.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 27.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Chemie se zaměřením na vzdělávání  

   BÁRTA, M. Chemické prvky kolem nás. Brno: Edika, 2012

   BENEŠ, P. Chemie v otázkách a odpovědích. Praha: SPN, 1989

   DVOŘÁČKOVÁ, S. Chemie pro každého. Olomouc: Rubico, 2011

   HOLEC, J. a RUSEK, M. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - chemie. Praha: NÚV, 2016.

   MANDÍKOVÁ, D. a HOUFKOVÁ, J. Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce, 2012.

   VACÍK, J., a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 2010

   Učebnice chemie pro základní školy a gymnázia

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. Praha: Scientia, 2010.

   MACHOVÁ, Jitka a kol. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015.

   NOLEN-HOEKSEMA, Susan et al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. Praha: Portál, 2012 (důraz je kladen především na kapitoly: Předmět psychologie, Psychický vývoj, Učení a podmiňování, Paměť a Motivace).

   NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka: [pro gymnázia]. Praha: Fortuna, 2021.

   VACÍNOVÁ, Marie a LANGOVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z psychologie. Praha: Československý spisovatel, 2011.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Chemie se zaměřením na vzdělávání

   Cílem studijního programu je poskytnout bakalářské vzdělání, které je základem pro další navazující magisterské studium učitelství chemie a získaní kvalifikace pro výuku na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na středních školách nechemického zaměření.

   Absolvent bakalářského studijního programu je kvalifikován pracovat jako vychovatel, asistent pedagoga a pedagog volného času. Může vykonávat další kvalifikované profese na úřadech a v institucích soukromého i státního sektoru, např. na úřadech práce, na odborech sociálního zabezpečení, v nadacích a občanských sdruženích orientovaných na mimoškolní vzdělávací aktivity, na zájmovou činnost dětí, mládeže i dospělých a na organizaci aktivního trávení volného času.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent bakalářského programu Výchova ke zdraví získá znalosti a dovednosti všeobecného i specificky profesního charakteru; především bude schopen aplikovat poznatky v problematice lidského zdraví v jeho bio-psychosociálně-spirituálních rovinách v reálných situacích: projektovat, realizovat a vyhodnocovat výchovu a vzdělávání ve volném čase, pod vedením učitele participovat na školní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, uplatňovat adekvátní formy komunikace při kontaktu s dětmi i dospělými. V profesním i v osobním životě dokáže uplatňovat a propagovat zásady zdravého životního stylu, podporu a ochranu zdraví, prevenci rizikového chování. Dokáže uplatnit získané vzdělání při koncipování a realizaci programů podpory zdraví ve školách i mimo resort školství. Základy obecné univerzitní vzdělanosti bude schopen zúročit v celoživotní kultivaci vlastní osobnosti i při pedagogické práci s různými typy klientů.