Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Liberal Arts and Humanities (0288RA120001)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Liberal Arts and Humanities (B0288A120001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Bakalářské Studium humanitní vzdělanosti je vysokoškolské studium humanitních věd se zaměřením na filozofii, historii a kulturní a sociální antropologii. Významným rysem programu je široce otevřený rozvrh studia, který umožňuje studentům sledovat jejich individuální schopnosti a rozvíjet jejich zájmy. Student absolvuje povinné předměty humanitních a společenských věd a složí komplexní zkoušky relevantní pro každý obor. Při správném výběru dalších předmětů v průběhu studia se student může postupně specializovat a zaměřit se buď na další (magisterské) studium v kterémkoli z relativních teoretických oborů, nebo na praktické využití získaných dovedností.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1) Uchazeč vypracuje a pošle domácí práci podle zadání do určeného termínu. Domácí práce se skládá ze shrnutí anglického akademického textu, které má být napsáno v anglickém jazyce, a zodpovězení následných otázek na základě textu v angličtině. Hodnocení je založeno především na věcné správnosti shrnutí a představení hlavní myšlenkové linie a argumentů textu. Účelem otázek je zjistit, zda uchazeč plně pochopil obsah textu. Uchazeč může získat až 18 bodů: 9 bodů za shrnutí a 3 body za každou ze tří odpovědí.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů a kapacitním možnostem fakulty.
   Domácí práce probíhá distančně (online). Uchazeč předem obdrží dopis s oznámením důležitých termínů k domácí práci včetně přístupových údajů a instrukcí k jejímu konání.

   2) Požadavky pro úspěšný zápis zahrnují také předložení dokladu o předchozím vzdělání. Období pro dodání dokladu o ukončení středoškolského vzdělání je limitováno dnem 30. září 2023. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 22. října 2023.
   Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"); doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo International bakalaureátu; nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 880 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty: https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Poplatek uhradí uchazeč v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: jiná forma
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.05.2023 Do: 09.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 12.06.2023 Do: 30.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   CŽV 16 - Preparation Course https://fhs.cuni.cz/FHSENG-712.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent oboru Studia humanitní vzdělanosti získává znalosti v mnoha oborech humanitních věd (filozofie, sociologie, psychologie, historie, antropologie a ekonomie) a praktické znalosti alespoň jednoho cizího jazyka, včetně schopnosti profesionálního překladu, schopnosti kritického myšlení a sofistikované řeči a psaní. Velký důraz je kladen především na trénink samostatnosti a odpovědnosti a na individuální tvůrčí práci, která umožňuje další efektivní vzdělávání a flexibilitu za měnících se podmínek na trhu práce. Absolvent získá kvalifikaci pro širokou škálu pracovních pozic, např. v oblasti státní správy a samosprávy, neziskových organizacích, vzdělávání, výzkumné činnosti pro různé instituce nebo poradenství v multikulturní sféře a humanitně orientovaných institucích. Absolvent s převážně teoretickou specializací získává nejen základ v obecných humanitních oborech, ale také odbornost v některém z uvedených humanitních oborů, a je tedy dostatečně připraven na magisterské nebo postgraduální studium humanitních oborů. Absolvent se specializací převážně na aplikování dovedností může být zaměstnán v oblasti public relations, reklamy, médií atd., protože získává znalosti o vytváření výzkumných projektů, editaci a přípravě textu, zpracování informací, vytváření firemních prezentací atd.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [EUR] / za období: 3000 EUR / rok