Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociologie (0314TA2500170000)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (N0314A250017)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  54 / 74

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2023
   Poznámka k termínu:

   Specializace:

   • Aplikovaný výzkum a jeho metodologie
   • Sociální antropologie a kvalitativní výzkum
   • Sociologie, veřejnost a politika

   Volba specializace probíhá u zápisu ke studiu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Navazující magisterské studium sociologie rozvíjí znalosti a dovednosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie, resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. Studium je organizováno do tří specializací, ve kterých se studenti podle svého zájmu a zaměření profilují:

   ●     Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie

   ●     Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

   ●     Sociologie, veřejnost a politika.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je dvoukolová

   První kolo:

   1. test z anglického jazyka (viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2022/2023“) – max. 30 bodů
   2. sociologická analýza ve formě odborného komentáře jednoho ze tří zadaných  sociologicky relevantních aspektů současné společnosti (rozsah 500-700 slov) - max. 40 bodů

    

   Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2023/2024

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z angličtiny je nutné mít znalosti na úrovni následující zkoušky:

   ●     úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce

   Hranice pro postup do druhého kola je dosažení alespoň poloviny bodů, tj. 35, v prvním kole přijímacího řízení.

   Druhé kolo:

   ●        pohovor nad vypracovanou analýzou zvoleného tématu v prvním kole; během pohovoru musí uchazeč/ka prokázat, že je schopná/en svou analýzu obhájit v kritické diskuzi (že rozumí použitým sociologickým konceptům a dokáže své argumenty před komisí vysvětlit) - max. 20 bodů

   ●        motivace ke studiu; uchazeč/ka vysvětlí motivy volby sociologie jako svého studijního oboru a budoucího profesního zaměření - max. 10 bodů

   Bližší informace na Institutu sociologických studií, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, http://iss.fsv.cuni.cz

   Přijati jsou uchazeči a uchazečky s nejvyšším dosaženým součtem bodů z obou kol zkoušky. Hranici pro přijetí určí děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů a uchazeček, kteří podali přihlášku a kapacitním možnostem fakulty.

    

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkana č. 10/2017 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 23. 6. 2023 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2023/2024. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2023 Do: 23.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 30.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2023/2024 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v akademickém roce 2022/2023 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2023/2024 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkan FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, a dále u absolventů bakalářského studijního programu B0314A250004 Sociologie a sociální politika a B0314A250005 Sociologie (z jakékoliv specializace), kteří absolvovali v akademickém roce 2022/2023 a hlásí se ke studiu na rok 2023/2024, upustí děkan na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2022) dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2023 až 20. 4. 2023.

   B) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkan od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2022/2023, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2022/2023. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2023. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium je navrženo tak, aby absolventům poskytlo jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připravilo na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace.

   Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. Na ukázku uvádíme několik konkrétních příkladů uplatnění našich absolventů a absolventek:

   Analytici, konzultanti a marketéři v soukromém sektoru (např. Ipsos, Millward Brown, Median, Plzeňský Prazdroj, NMS, Newton Media, MindShare, Vodafone, O2, Manpower, Nestlé, Liftago, IKEA).

   Akademičtí pracovníci (např. Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví, Český statistický úřad, FHS UK, HTF UK, FSS MU, FF OU).

   Specialisté a projektoví manažeři ve státní správě a v neziskových organizacích (např. ESF, Platforma pro sociální bydlení, MPSV, Česká centra, Česká školní inspekce).