Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociální ekologie (0388VD030001)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Sociální ekologie (P0388D030001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V současné době panuje shoda na tom, že důkladné poznání přírodního systému planety nestačí. Nezbytné je také pochopení složitých interakcí mezi společensko-ekonomickým systémem a životodárnými planetárními systémy, jež poskytují společnostem ekosystémové a přírodní služby. Doktorský studijní program Environmentální studia má přispět k rozvoji environmentálních přístupů, pro které je charakteristický interdisciplinární přístup. Náplní doktorského programu Sociální ekologie je rozvoj poznání, které má přispět k vybudování teoretické základny strategie hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje udržitelného zejména po environmentální stránce. Pro studijní program byly vymezeny tyto vědeckovýzkumné směry: - Socio-ekonomický metabolismus. - Služby přírody. - Vztah životního prostředí a zdraví. - Uplatnění sociologických a ekonomických přístupů v řešení otázek zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj. – Výzkumná témata využívající environmentální ekonomii. - Společensky naléhavá problematika veřejné politiky udržitelného rozvoje. – Legislativní aspekty činností vztahujících se k životnímu prostředí- Environmentálně inspirovaná témata z pohledu filosofie, antropologie a historie. - Indikátory vztahu mezi životním prostředím a lidskou činností. - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Studenti mohou přicházet s vlastními návrhy témat doktorského školení, nebo mohou využít témat nabízených školiteli. Cílem programu Sociální ekologie je, ve výše uvedených okruzích, poskytnout konceptu udržitelného rozvoje oporu ve formě výzkumu vedeného vědeckou metodou. Důležitým aspektem programu je interdisciplinární charakter vymezených okruhů a vzájemné vazby mezi nimi. Předpokládáme též, ačkoli to není hlavním cílem studia, že výstupy výzkumů budou významným zdrojem vědecky ověřených informací pro objektivní, relevantní a kvalifikované rozhodování týkající se environmentálních aspektů ekonomického a sociálního rozvoje České republiky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Součásti přijímací zkoušky jsou:
   - Rozprava nad předloženým návrhem projektu disertační práce, který by měl být vypracován společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia, jehož jméno je uvedeno v projektu (max 12. bodů)
   - Ověření znalosti potřebného přírodovědného základu ve vztahu k životnímu prostředí a v společenských vědách včetně ekonomie (max. 4 body)
   - Ověření znalostí anglického jazyka (max. 4 body).

   K přijímací zkoušce si uchazeč přinese prezentaci svého návrhu doktorského projektu, ve které se soustředí zejména na a) současný stav poznání o tématu, b) na formulaci výzkumné otázky nebo hypotézy, c) metody řešení, d) časový harmonogram práce a e) možnosti publikace. Prezentaci doplní shrnutím svého návrhu v angličtině. Návrh může být dále dopracován oproti verzi připojené k přihlášce, nejlépe ve spolupráci s dohodnutým školitelem. Školitel by měl svůj souhlas se školením stvrdit svým podpisem na dokumentu, který je ke stažení na https://fhs.cuni.cz/FHS-1571.html.

   Přihláška ke studiu obsahuje následující přílohy:
   - stručný odborný životopis,
   - projekt disertační práce (popis problematiky doktorské práce, cíl a možnosti využití, návrh metodiky, seznam nejdůležitějších literárních titulů, časovou rozvahu řešení, objasnění návaznosti práce na výzkumné směry vymezené pro program Environmentální studia). Očekává se, že student předjedná téma své disertační práce tak, aby bylo v souladu s badatelským programem školícího pracoviště;
   - ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí, doklad o zkoušce z angličtiny apod.).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2023 Do: 28.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu znají principy a metody vědecké práce. Díky tomu, že jsou vzděláni ve výzkumných metodách alespoň dvou výzkumných oblastí, mají vhled do interdisciplinárních problémů a jsou lépe vybaveni pro jejich řešení, což považujeme za důležitou přidanou hodnotu programu Sociální ekologie. Spektrum odborných znalostí absolventa doktorského programu Sociální ekologie je určeno interdisciplinární povahou studia, které řeší témata vztahující se k životnímu prostředí a dynamice vztahů mezi společností a přírodními systémy. Základem bude absolventovi specializace, jakou si přináší z nižších stupňů studia. Tato specializace bude v doktorském stupni rozvinuta tak, aby absolvent ve výsledku: - do hloubky ovládal teoretické základy vědeckých disciplín, z nichž vychází při zpracování své disertační práce, - znal široké souvislosti environmentální problematiky, k níž se vztahuje jeho disertační práce, - a rozvinul a do hloubky pochopil metodiku všech disciplín, na jejichž základě je řešena jeho disertační práce. Tyto znalosti považujeme za základní předpoklad interdisciplinárního dialogu a výzkumu. Absolvent bude kvalifikován pro místo akademického pracovníka, a to i na univerzitách v zahraničí. Bude schopen samostatně zastávat pozici vědeckého pracovníka v instituci, která se plně věnuje výzkumu a vývoji v široké oblasti oborů se vztahem k udržitelnému rozvoji, např. v ústavech Akademie věd ČR nebo výzkumných institucích v zahraničí. Mezi výzkumné oblasti, ve kterých se může absolvent uplatnit, patří environmentální ekonomie, environmentální sociologie, indikátory udržitelnosti a další. Mimořádně důležitá bude schopnost absolventa zastávat pozici s rozhodovací pravomocí ve veřejné správě, v podnikatelské sféře i v občanských sdruženích, kde má náplň práce dopad na životní prostředí (ministerstva a jim podřízené expertní nebo výkonné úřady, obecní a krajské úřady, orgány Evropské komise, Spojených národů, OECD a další mezinárodní organizace). V podnikatelské sféře najde absolvent uplatnění ve firmách, jejichž předmět podnikání má přímý vliv na životní prostředí, ve firmách poskytujících expertní služby přímo na životní prostředí zaměřené (územní plánování, ÚSES, EIA, SEA, Sustainability Impact Assessment). V případě zájmu se absolvent bude moci ujmout také práce v médiích, kde bude schopen kvalifikovaně hodnotit a prezentovat informace týkající se udržitelného rozvoje a životního prostředí.