Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Teoreticko-výzkumná psychologie (0313TA230005)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Teoreticko-výzkumná psychologie (N0313A230005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je oborově zakotven v psychologii. Ve svých teoretických základech proto zahrnuje a rozvíjí znalosti základních disciplín psychologie - vývojové, sociální, kognitivní, evoluční, srovnávací psychologie a psychologie osobnosti, dále také teoretické znalosti specifických témat jako je psychologie jazyka, psychopatologie a mezikulturní psychologie. Program připravuje odborníky pro výkon samostatné vědecké práce v oboru psychologie. Rozvíjí a systematicky trénuje základní i pokročilé výzkumné dovednosti, včetně znalostí a dovedností z oblasti podávání žádostí o grantovou podporu pro tvůrčí a vědeckou činnost. Rozvíjí kompetence v oblasti tvorby vhodných výstupů uplatnitelných v domácím i mezinárodním vědeckém prostředí, primárně na poli základního výzkumu. Orientuje však studenta i na poli aplikovaného výzkumu rozvojem dovedností transferu poznatků získaných v akademickém prostředí do prostředí praxe státních, neziskových či komerčních sektorů.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky v celkovém rozsahu 120 minut, v jehož rámci uchazeč poskytuje přehled dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností v oblasti psychologického výzkumu a oboru psychologie.

   V den konání zkoušky uchazeč odevzdá v písemné formě portfolio s přehledem a popisem vlastních studijních, badatelských i praktických zkušeností v oboru psychologie, s upřesněním oblastí svého zájmu v oboru psychologie, zejména zájmu v oblasti výzkumu v psychologii.

   V rámci písemné zkoušky uchazeč zpracovává odpověď na celkem 2 zadané otázky/úkoly.
   V rámci prvního úkolu představuje - v anglickém jazyce - téma a metodologické aspekty zpracování vybraného vlastního badatelského počinu (např. bakalářská práce, seminární práce) a prokazuje tak schopnost diskutovat teoretický kontext a metodologickou strukturu vlastního badatelského počinu.
   Ve druhé části písemné zkoušky - v českém jazyce - prezentuje rozsah i povahu předchozích studijních, badatelských i praktických zkušeností v oboru psychologie, vybrané oblasti svého zájmu v oboru psychologie, formuluje potenciální výzkumný problém a rámcový princip jeho řešení ve výzkumu realizovatelném ve formě diplomové práce a vlastní motivaci ke studiu SP Teoreticko-výzkumné psychologie.
   Komise pro přijímací řízení posuzuje obsahové (odborné i metodologické) kvality uchazečem zpracovaných odpovědí na obě oblasti písemné zkoušky i kvalitu prezentace uchazeče v rámci zpracování písemné zkoušky.

   Za každou otázku je možné získat až 6 bodů. Dalších 6 bodů může uchazeč získat za předložené portfolio, celkem je tedy možné získat u přijímací zkoušky 18 bodů.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2023 Do: 14.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2023 Do: 30.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-2450.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent programu disponuje znalostí klíčových teoretických poznatků oboru psychologie, pokročilých teoretických modelů z oblasti sociální, vývojové, evoluční, kognitivní psychologie a psychologie osobnosti. Teoretické základy absolventa obohacují i znalosti ze specifických teoretických oblastí psychologie, např. mezikulturní psychologie, psychologie jazyka a gramotnosti, psychopatologie, psychologie zdraví, psychologie partnerských vztahů, což vybavuje studenta schopností pružně reagovat na požadavky praxe. Absolvent dále rozumí provázanosti psychologie a příbuzných humanitních a společenskovědních disciplín a dokáže tak uvažovat ve smyslu interdisciplinární perspektivy výzkumu.
   Absolventi mohou pracovat např. na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků, referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích s potřebou (nejen) psychologického výzkumu, dále také jako administrativní referenti výzkumu v grantových agenturách a agenturách pro podporu implementace výsledků výzkumu do praxe.