Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Studia občanské společnosti (0314TA250013)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Studia občanské společnosti (N0314A250013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2023
   Termín podání přihlášky 2: 15.08.2023
   Poznámka k termínu 2: Dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Do 30. 4. 2023 uchazeč předloží esej. Z níže uvedeného seznamu knih vybere minimálně dvě publikace, které využije při psaní eseje o rozsahu 3 až 5 normostran.

   Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání eseje do 31. 8. 2023.

   Seznam požadované literatury:
   1. Bauman, Zygmund, (2010). Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Slon.
   2. Dohnalová, Marie, Legnerová Kateřina (2018). Společensky odpovědné podnikání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.
   3. Frič Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020.
   https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf
   4. Skovajsa, Marek (ed.) (2010). Občanský sektor; organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál.
   5. Gordanić, Jelica (2021). NGOs and the UN Security Council: Between Formal Reality and Possibilities of Formal Interaction. The Review of International Affairs, Vol. LXXII, No. 1182, May-August 2021, p. 47-65.

   Doporučená struktura eseje je následující:
   1. Uchazeč popíše jednu ze svých osobních zkušeností s občanskou společností.
   2. Reflektuje tuto zkušenost z hlediska zvolených publikací, ke kterým může na základě rešerše doplnit některé další relevantní akademické texty.
   3. Formuluje závěry, v kterých se zamyslí nad svou úvodní zkušeností z perspektivy zvolených publikací.

   Esej by měla prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu.
   Děkan fakulty rozhodne, zda esej splňuje nutné požadavky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: jiná forma
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.11.2022 Do: 31.08.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.09.2023 Do: 30.09.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-2141.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.