Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2023/2024, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Farmacie (0916tA080001)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Farmacie (M0916A080001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  577 / 638

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1. Přijímací zkouška je jednokolová.
    2. Zkouška je pouze písemná, koná se ze dvou testů: chemie a biologie (včetně botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky (tj. kalkulačky pouze pro výpočet běžných matematických funkcí, nikoliv takové, do kterých je možno vložit informace, které by usnadnily nebo ovlivnily výsledek přijímací zkoušky).
    3. Bonifikace:
    • úspěšným absolventům Jednodenní juniorské Univerzity Karlovy na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové - https://www.faf.cuni.cz/JUK/, nebo  úspěšným řešitelům okresního kola olympiády v oblasti biologie nebo chemie, nebo účastníkům okresní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci Biologie, Chemie, Zdravotnictví, Matematika a statistika, Fyzika, Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nebo Ochrana a tvorba životního prostředí se započítává 5 bodů (započítává se pouze 1x)
    • bonifikaci lze započítat pouze v případě doložení účasti nejpozději v den konání přijímací zkoušky

    Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Za otázky, na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.

    Uchazeči, kteří budou konat přijímací zkoušku, budou seřazeni podle výsledků této zkoušky. Bodový limit nezbytný pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.

    Podmínky přijetí

    • splnění podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky nebo úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem
    • dodání ověřené kopie dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
   1. sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

    Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.    Způsob ověření: přijímací zkouška
    Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2023 Do: 08.06.2023
    Náhradní termín (přijímací zkoušky): 13.06.2023 Do: 13.06.2023
   2. sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

    Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

    1.    Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2022/2023 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 60. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů.

    Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

    Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč vložit jako přílohu elektronické přihlášky nebo ji musí v písemné podobě zaslat poštou na studijní oddělení FaF UK nejpozději do 28.2.2023

     nebo

    2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2022/2023 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 60 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl v tomto období klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

    Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

     Možnosti podání žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek:

    -  žádost musí potvrdit elektronickým podpisem střední škola a uchazeč ji vloží jako přílohu elektronické přihlášky nejpozději do 28.2.2023

    nebo

    -  žádost o upuštění od přijímacích zkoušek, kterou potvrdí střední škola v písemné podobě, zašle uchazeč poštou na studijní oddělení FaF UK nejpozději do 28.2.2023.

     nebo

    3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,50 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl v tomto období klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

    Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2022/2023 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce.

    Možnosti podání žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek:

    -   žádost o upuštění od přijímacích zkoušek a katalogový list potvrdí elektronickým podpisem střední škola a uchazeč obě tyto přílohy vloží jako přílohu elektronické přihlášky nejpozději do 28.2.2023

    nebo

    -   žádost o upuštění od přijímacích zkoušek, potvrzená střední školou v písemné podobě, včetně originálu katalogového listu potvrzeného střední školou nebo úředně ověřených kopií vysvědčení, zašle uchazeč poštou na studijní oddělení FaF UK nejpozději do 28.2.2023.

     nebo

    4.  Je úspěšným řešitelem ústředních (celostátních) nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli v tomto období klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokládají uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli.

    Žádost o upuštění od přijímací zkoušky, kterou potvrdí střední škola, spolu s úředně ověřenou kopií diplomu z olympiády musí být odeslána na studijní oddělení FaF UK v písemné podobě poštou v termínu stanoveném pro podávání přihlášky ke studiu, tzn. nejpozději 28. února 2023.

    nebo

    5.  Zúčastnil se celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci Biologie, Chemie, Zdravotnictví, Matematika a statistika, Fyzika, Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nebo Ochrana a tvorba životního prostředí a  současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl v tomto období klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Tuto skutečnost uchazeč dokládá úředně ověřenou kopií dokladu o účasti na celostátním nebo krajském kole SOČ.

    Žádost o upuštění od přijímací zkoušky, kterou potvrdí střední škola, včetně úředně ověřené kopie dokladu o účasti na SOČ musí být odeslána na studijní oddělení FaF UK v písemné podobě poštou v termínu stanoveném pro podávání přihlášky ke studiu, tzn. nejpozději 28. února 2023.

     nebo

    6.   Zúčastnil se mezinárodních oborových zkoušek Advanced Placement a dosáhl výsledek 4 a vyšší v předmětech AP Chemistry a AP Biology.

    Žádost o upuštění od přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o dosažení výsledku 4 a vyšší v oborových zkouškách Advanced Placement musí být odeslána na studijní oddělení FaF UK v písemné podobě poštou v termínu stanoveném pro podávání přihlášky ke studiu, tzn. nejpozději 28. února 2023.

     Uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu studijního programu Farmacie a současně i bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, budou konat přijímací zkoušky na každý studijní program zvlášť. Přihláška se podává na každý studijní program zvlášť a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se platí za každou přihlášku zvlášť.

   3. sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

    U přijímací zkoušky se předpokládají znalosti na úrovni absolventů gymnázií. Vzorové otázky k přijímacím zkouškám jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, konkrétně na webové adrese: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/. Tyto otázky mají poskytnout uchazečům přehled o rozsahu znalostí požadovaných u přijímací zkoušky v jednotlivých disciplínách. Konkrétní formulace otázek u přijímací zkoušky se může od zveřejněných otázek lišit.

   4. sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

    Absolvent studijního programu farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o jejich přípravě a fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí. Studium plně odpovídá požadavkům Evropské komise a absolventi mohou vykonávat povolání ve všech členských státech EU. Absolvent najde uplatnění v rámci veřejného i nemocničního lékárenství, v lékárnách, ve farmaceutických firmách, farmaceutickém průmyslu, při výzkumu a vývoji nových léčiv a jejich výrobě, kontrole a distribuci, ve zdravotnickém školství a dalších zdravotnických oborech, ale i u lůžka pacienta v rámci klinické farmacie.