Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Developmental and Cell Biology (0511VD030046) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Developmental and Cell Biology (P0511D030046)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.12.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Vývojová biologie je věda o životním cyklu organismu živočichů i rostlin. Předmět jejího studia je velice rozsáhlý. Zahrnuje procesy tvorby a funkce gamet, zárodečného vývoje, dospívání, růstu, reprodukce, regenerace, stárnutí a smrti organismu. Základním problémem jsou procesy proliferace, diferenciace a prostorového uspořádávání buněk, které jsou velice výrazné zejména v časných etapách vývoje jedince, ale v různé míře, podle typu a funkčního stavu tkáně, nezbytně pokračuje po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá hlavně poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie. Podle konkrétního badatelského problému je zaměřena na klasickou nebo molekulární embryologii, morfologii a nebo vývojovou a molekulární genetiku. Všechny životní děje a jejich změny (v normě i patologii) jsou následky změn regulace exprese genů. Vývojová biologie studuje využití jejích produktů, jejich souvislosti se změnami stavby a metabolismu buněk, mezibuněčných vztahů a chování buněčných komplexů v procesu diferenciace a morfogeneze (zde se stále více uplatňují matematické modely), při proliferaci a řízeném odumírání buněk, při regeneraci tkání atd.. Vývojová biologie je tak zastřešujícím oborem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněčných souborů v mnohobuněčném organismu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Sestává z více částí a probíhá v průběhu jednoho dne formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy na otázky nebo problémy zadané komisí. Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině).
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Seznam návrhů témat a školitelů, kteří nabízejí projekty pro uchazeče v akademickém roce 2022/2023, je zveřejněn na stránkách Katedry buněčné biologie (https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium) počínaje 1. 3. 2022. Doporučujeme uchazečům, aby kontaktovali školitele předem a diskutovali s nimi o možnostech, které projekt nabízí, i o nárocích, které klade.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 6. ledna 2023, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.02.2023 Do: 03.02.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2023 Do: 10.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má obsáhlé znalosti buněčné a vývojové biologie, a to v plné šíři od teoretických molekulárních a buněčných základů, přes praktické metodické aspekty až po přesah do buněčné a vývojové patofyziologie. Po vypracování doktorské práce je dobře prakticky obeznámen se specializovanými experimentálními metodami, prací s odbornou literaturou i s obecnými principy vědecké práce. Absolvent si osvojil etická pravidla vědecké tvorby a je obeznámen se zásadami publikační praxe. Je schopen samostatně řešit teoretické i praktické problémy se kterými se ve své výzkumné činnosti setká. Komunikuje plynně pokročilou vědeckou angličtinou a je schopen tlumočit vlastní vědecké názory tak, aby byly uplatnitelné v rámci mezinárodní vědecké komunity.