Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures (0531VD130044) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures (P0531D130044)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.12.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorské studium je organizováno katedrou fyzikální a makromolekulární chemie ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a pokrývá oblast výpočetní chemie, kvantové chemie a molekulárního modelování. Studium je zaměřeno jak na studium biomakromolekul (DNA a proteiny) tak i komplexních molekulárních systémů a v rámci PGS lze řešit následující projekty:
   struktura a dynamika párů a oligomerů DNA v základním a elektronově excitovaném stavu
   interakce DNA s proteiny a ligandy
   studium nekovalentních interakcí a zejména standardní a nepravé vodíkové vazby
   Stabilizující interakce v biomolekulách - peptidy a proteiny a teoretický model sbalování proteinů
   strukturální bioinformatika
   teoretické studium chemické reaktivity a katalýzy
   fyzikální a chemické vlastnosti molekulových sít
   vývoj metod k popisu statických a dynamických vlastností slabě výzaných systémů
   studium uhlíkových nanostruktur
   interakce biologicky relevantních iontů s hydratovanými proteiny
   struktura a dynamika iontů v roztocích a na rozhraních
   fyzikální a chemické procesy na atmosférických aerosolech
   struktura, dynamika a funkce RNA a DNA
   Koncepce postgraduálního studia vychází jak ze zkušeností garantů PGS, tak také odráží moderní trendy ve výpočetní chemii a molekulovém modelování.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Přijímací zkouška bude probíhat v anglickém jazyce. Zkouška má 3 části:
   1) Dosavadní vědecká práce uchazeče (uchazeč si připraví 3-5 minutovou prezentaci).
   2) Motivace uchazeče a rámcový plán doktorské práce.
   3) Prověření znalostí v oborech relevantních k počítačovému modelování (zejména fyzikální chemie a chemická fyzika).
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 6. ledna 2023, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.02.2023 Do: 03.02.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2023 Do: 10.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s metodami molekulového modelování. Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni formulovat a řešit problémy pomocí metod výpočetní chemie, včetně sepsání výzkumné zprávy a zejména publikací výsledků v odborném periodiku. Absolvent má praktické zkušenosti s prezentací vlastních výsledků na mezinárodních vědeckých konferencích, s podáváním přihlášek a řešením grantových projektů. Absolventi najdou uplatnění v materiálovém inženýrství, farmaceutickém výzkumu, molekulární biologii, biotechnologii a katalýze. Absolventi mohou najít uplatnění jak v aplikovaném výzkumu v soukromém sektoru, tak v akademické oblasti.