Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Všeobecné ošetřovatelství (0913RP360027)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360027)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 35
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  54 / 136

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je koncipován jako tříletý. V prvním ročníku je kladen důraz na teoretické předměty včetně ošetřovatelských, v dalších ročnících tvoří významnou složku studijního programu klinické ošetřovatelské obory (ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, v chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v pediatrii apod.), dále komunitní péče a domácí péče. Důležitou součástí studia jsou humanitní předměty (psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie, zdravotnická psychologie, etika a filosofie, komunikace, anglický jazyk apod.), informační systémy ve zdravotnictví, management, zdravotnické právo a profesní legislativa apod.

   Studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínky pro přijetí:
   • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
   • umístění na 1. až 35. místě podle pořadí bodového výsledku testů pro program Všeobecné ošetřovatelství,
   • těm, kteří dosáhli stejného bodového výkonu, jako přijatí na posledním místě, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
   • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě-ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří/é chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).

   Průběh: Jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče a uchazečky

   Forma: Písemné testy a) ze znalostí biologie člověka (zahrnující obecnou biologii, fyziologii a somatologii) obsahující 40 otázek a
   b) ze všeobecné vzdělanosti 20 otázek.
   Otázky mají nabídku vždy pěti možných odpovědí, z nichž je třeba vybrat jen jednu správnou. K řešení testů bude poskytnuta
   celková doba 120 min.

   Hodnocení: Maximální výkony jsou v testu z biologie člověka 40 bodů a v testu ze všeobecné vzdělanosti 20 bodů.

   Dle počtu získaných bodů v testech bude sestaveno vždy dílčí pořadí úspěšnosti v každém z nich. Výsledné pořadí uchazeče určí součet obou dílčích pořadí, když nejnižší hodnota součtu bude nejlepší a nejvyšší hodnota součtu bude nejhorší výsledek.

   Bodové hodnocení odpovědí: správná odpověď 1 bod
   nesprávná a žádná odpověď 0 bodů


   V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O formě přijímací zkoušky budou uchazeči/ky informováni/y na pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímací zkoušky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 20.06.2023 Do: 20.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2023 Do: 29.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Biologie:
   S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha, 2003
   J. Smrž a kol.: Biologie živočichů pro gymnázia, Fortuna, Praha, 2004
   I. Novotný, M. Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna, Praha, 1995
   V. Kubišta: Obecná biologie (úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií), Fortuna, Praha,1992
   E. Kočárek: Genetika, Scientia, Praha, 2004

   Somatologie:
   I. Novotný, M. Hruška: Biologie člověka, Fortuna, Praha 2007, 2010
   I. Dylevský: Somatologie, Epava, Olomouc 2000
   Učebnice pro gymnázia

   Chemie:
   J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, 1999
   M. Ledvina, A. Stoklasová: Kompendium středoškolské chemie, Votobia 1997
   Učebnice pro gymnázia
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka se uplatní jako všeobecná sestra na pracovištích poskytovatelů zdravotní a sociální péče v rámci zajištění všech forem zdravotní péče, tj. ambulantní, jednodenní, lůžkové a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta/klienta. Absolvent/ka je připraven/a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v systému primární, sekundární a terciární péče o zdraví v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.