Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  General Medicine (0912tA350004)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
  Studijní program: General Medicine (M0912A350004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 90
  Maximální počet přijímaných: 105
  Standardní doba studia: 6 let
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  99 / 325

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2023
   Poznámka k termínu: Podrobnosti naleznete na stránkách fakulty pro uchazeče https://lfp.cuni.cz/sekce/133-how-to-apply-as-a-regular-student.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Lékařská fakulta v Plzni nabízí výuku oborů všeobecné lékařství - General Medicine (6 let) a zubní lékařství - Dentistry (5 let), obojí v českém a anglickém jazyce.
   Pro studenty všeobecného lékařství jsou první dva roky studia věnovány teoretickým disciplínám, jako jsou anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie. Během třetího a čtvrtého roku studia se studenti věnují preklinickým předmětům jako patologické anatomii, patologické fyziologii, mikrobiologii, imunologii a farmakologii. Během třetího roku studia začíná také výuka u lůžka pacienta. Poslední dva roky studia jsou plně věnovány klinickým předmětům.
   Pro studenty zubního lékařství jsou první dva roky studia věnovány teoretickým disciplínám a preklinickému zubnímu lékařství, třetí, čtvrtý a pátý ročník studia jsou věnovány klinické stomatologii.
   Akademický rok je pro teoretické disciplíny a preklinické předměty organizován na zimní a letní semestr. Každý semestr se skládá z výukového období, po kterém následuje období zkouškové. Klinické předměty jsou organizovány formou výukových bloků.

   Studijní obor všeobecné lékařství - General Medicine a zubní lékařství - Dentistry nemají specializaci.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška pro studijní program v angličtině je organizována:

   1. Na Lékařské fakultě v Plzni, alej Svobody 1655/76, 301 66 Plzeň, Česká republika

   2. Spolupracujícími agenturami v zahraničí - Portugalsko, Řecko, Itálie, Švédsko, Německo.

   Registrovaní uchazeči obdrží emailem informaci o přesném datu, místě, čase a formě konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá z testu z chemie, biologie a fyziky s výběrem z několika možností odpovědi - prezenční písemný test (on-line pohovor pouze v případě, který schválí děkan fakulty).
   Požadavky jsou obdobné jako u britských zkoušek "A-levels".
   Celkem test obsahuje 75 otázek, z každého předmětu po 25 otázkách. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď, která je ohodnocena 1 bodem. Špatné odpovědi nejsou penalizovány odečtením bodů. Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých.
   Testy jsou vytvořeny a opravovány univerzitními/fakultními profesory.

   Zároveň s úspěšným složením přijímacího testu je vyžadováno jako nedílná součást podmínek pro přijetí doložení legalizovaných dokumentů o ukončeném středoškolském vzdělání v souladu s informacemi zveřejněnými na našich webových stránkách http://www.lfp.cuni.cz/clanek/252-when-passed-the-entrance-examination-test-successfully.html . Dokumenty musí být zaslané formou ověřené kopie poštou nebo doručeny osobně na adresu
   Lékařská fakulta v Plzni
   Studijní oddělení pro studium v anglickém jazyce
   alej Svobody 1655/76, 301 00 Plzeň
   a to nejpozději do 31. srpna 2023 spolu s potvrzením o zaplacení poplatku za posouzení - je-li tento požadován.

   Uchazeči, kteří nesloží přijímací zkoušku úspěšně, ji nemohou opakovat v tomtéž akademickém roce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.05.2023 Do: 30.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2023 Do: 15.07.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Syllabus přijímací zkoušky, seznam doporučené literatury a vzorový test z biologie, chemie a fyziky jsou dostupné na našem webu www.lfp.cuni.cz - English version - for Applicants.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Lékařská fakulta v Plzni neorganizuje pro studující v angličtině přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Po ukončení studia je absolventům udělen titul doktor medicíny - MUDr. (Medicinae Universae Doctor) nebo MDDr. (Medicinae Dentalis Doctor) pro studenty zubního lékařství na tradičním ceremoniálu konaném v Karolinu, historické aule pražské univerzity. Tento titul je široce uznáván ve většině zemí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 370000 CZK / rok