Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2023/2024, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Ergoterapie pro dospělé (0915TA360003)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Ergoterapie pro dospělé (N0915A360003)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  27 / 34

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Navazující magisterský program Ergoterapie pro dospělé je specializačním vzděláním a je koncipován v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Ergoterapie. Je tedy určen pouze pro absolventy akreditovaného bakalářského studijního programu Ergoterapie, kteří se připravují na vedení ergoterapeutického týmu na pracovištích nebo se již stali vedoucími pracovníky. Dále je program určen pro vysokoškolské pedagogy oboru ergoterapie, pro práci ve vědecko–výzkumných týmech, pro možnost publikace odborných textů a i event. možnosti postgraduálního studia v doktorandských programech. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Jedná se však o studijní program specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia Ergoterapie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test: 50 bodů. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.

   Podmínky přijetí:

   • ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ergoterapie
   • prokázání odborné způsobilosti ergoterapeuta ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 96/2004 Sb.
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2023 Do: 07.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.06.2023 Do: 16.06.2023
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:
   1/ lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke studiu s potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nelékařského zdravotnického pracovníka v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. bez omezení, a že je zdravotně způsobilá pro absolvování vysokoškolského studia na 1. lékařské fakultě UK, a to včetně nároků na provádění všech praktických výkonů při studiu (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

   2/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B, b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala. V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi navazujícího magisterského programu Ergoterapie pro dospělé se uplatní ve zdravotnických a sociálních službách v práci s klienty různého věku, s různým typem zdravotního postižení. Absolventi získávání specializovanou způsobilost dle nařízení vlády 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání s označením odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v oboru Ergoterapie pro dospělé s označením odbornosti specialistů Ergoterapeut pro dospělé.