Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Adiktologie (0988TA360001)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Adiktologie (N0988A360001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je určen zejména bakalářům adiktologům, kteří mají způsobilost k výkonu regulovaného zdravotnického povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb., a kteří mohou klinicky pracovat, vykonávat povolání poradce se specializací v problematice návykových látek, pokračovat v oboru na poli výzkumu a toto studium je dále podporuje v dovednostech relevantních k získání specializace „klinický adiktolog“. Ke studiu se mohou hlásit i absolventi jiných bakalářských programů, kteří si obor volí pro výrazný individuální zájem o danou problematiku a najdou uplatnění mimo oblast zdravotnictví např. na pozicích správních pracovníků, protidrogového koordinátora atd. Studiem navazujícího magisterského programu Adiktologie bez předchozího bakalářského stupně studia programu Adiktologie nebudou tito absolventi oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění ani nemohou získat specializaci v oboru a v tomto smyslu jde tedy o zájmové studium. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Tento typ studijního programu neodpovídá žádnému ze vzdělávacích programů specializačního vzdělávání stanovených v souladu s nařízením vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 7. června 2023. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia Adiktologie na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek. U otázek v testu z adiktologie je jedna správná odpověď a pouze zcela správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem. Otázky nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální počet bodů za test z adiktologie: 50 bodů.

   Další podmínky přijetí:
   • ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Adiktologie nebo v obdobné oblasti studia
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   • uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2023 Do: 07.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.06.2023 Do: 16.06.2023
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další podmínkou přijetí je doložení u zápisu ke studiu:

   1/ potvrzení od poskytovatele zdravotních služeb podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, že posuzovaná osoba (uchazeč/ka) byla a) kompletně očkována 3 dávkami vakcíny proti virové hepatitidě B, b) má dostatečnou hladinu protilátek s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr nebo c) prokazatelně virovou hepatitidu B prodělala. V případě, že osoba nesplňuje ani jednu z možností uvedených v bodě a), b) nebo c), tak musí předložit od poskytovatele zdravotních služeb potvrzení, že bylo očkování zahájeno minimálně jednou dávkou vakcíny proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeč může být přijat na základě splnění všech níže uvedených podmínek:
   1/ uchazeč je studentem posledního ročníku v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie v akademickém roce 2022/2023
   2/ prospěchový průměr stanovený dle čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK, do kterého se započítávají všechny známky za vykonané zkoušky, klasifikované zápočty a opravné termíny, je nejvýše 1,50 (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) za 1. a 2. ročník studia v akreditovaném bakalářském studijním programu Adiktologie
   3/ podání žádosti o přijetí na základě podmínek uvedených v bodě 1/ a 2/ do 28.2.2023

   Uchazeč nemusí v případě splnění odlišných podmínek pro přijetí dle §49 odst. 3 skládat přijímací zkoušku, další podmínky pro přijetí i požadavky na zdravotní způsobilost dle §49 odst. 1 uvedené výše musí splnit.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi, kteří navázali studium na akreditovaný bakalářský studijní obor Adiktologie a získali předchozím bakalářským studiem způsobilost k výkonu regulovaného zdravotnického povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb. budou dobře připraveni pro potřeby současné praxe, zejména s ohledem na požadavky kladené na odborné pracovníky ve zdravotnictví, včetně požadavků na vedoucí funkce (vedoucí oddělení, programu atd.), stejně tak jako k výkonu samostatného zdravotního povolání (např. v rámci připravovaných adiktologických ambulancí). Součástí odborné průpravy je zvládnutí základů manažerských dovedností, a předpokládá se tedy, že kromě výrazně vyšší flexibility na pracovním trhu bude možné s adiktology majícími magisterské studium počítat v této oblasti.