Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2023/2024, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Všeobecné lékařství (0912tA350003)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
  Studijní program: Všeobecné lékařství (M0912A350003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 300
  Standardní doba studia: 6 let
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  562 / 1866

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program Všeobecné lékařství se studuje 6 let prezenční formou. První dva roky studia jsou věnované teoretickým předmětům jako např. Anatomii, Fyziologii, Histologii, Biologii, Biofyzice, Chemii a dalším předmětům, důraz je kladen i na výuku cizích jazyků včetně Latiny, poté následují předměty preklinické jako např. Mikrobiologie, Patologie, Patologická fyziologie, které přechází v předměty klinické - Chirurgii, Pediatrii, Gynekologii a porodnictví, Internu a další. Od druhého ročníku studenti absolvují v rámci studia praxi ve vybraných nemocnicích a ordinacích praktických lékařů. Absolventi studijního programu Všeobecné lékařství se uplatní ve všech zdravotnických zařízeních, v institucích biomedicínského výzkumu, na univerzitách i odborných školách. Jedná se o studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. V testu je 75 otázek (25 z fyziky, 25 z chemie, 25 z biologie), v každé otázce existuje vždy jediná správná odpověď nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod, při nesprávné odpovědi v testu se body neodečítají. Na test dostane uchazeč časový limit 135 minut.
   1.Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých.
   2.V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky; přičemž přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu přijímaných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2023 Do: 06.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2023 Do: 29.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči - cizinci, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí předložit nejpozději v den zápisu ke studiu do 1. ročníku osvědčení o zkoušce z českého jazyka na úrovni C 1 nebo zkoušce ZKLF na UJOP UK, zkouška musí být složena na území České republiky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1. Uchazeč musí být studentem posledního ročníku střední školy v České republice ve školním roce 2022/2023 (4. ročník nebo analogicky 6. nebo 8. ročník u víceletých gymnázií).
   2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka* po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia. *Pokud část střední školy byla absolvována formou výměnného studia v zahraniční, bude posouzena žádost individuálně, doba výměnného studia však nesmí přesáhnout dobu jednoho školního roku.
   3. Uchazeč absolvoval profilové předměty z fyziky, chemie, biologie a matematiky ve všech čtyřech letech studia střední školy nebo analogicky v posledních čtyřech ročnících víceletých gymnázií. (Žádost si může podat i uchazeč, který v posledním ročníku studia na střední škole absolvoval místo povinné výuky fyziky, chemie, biologie a matematiky povinné nebo povinně volitelné semináře – seminář z biologie, seminář z chemie, seminář z fyziky, seminář z matematiky.)
   4. Výsledný průměr z profilových předmětů fyzika, chemie, biologie a matematika, zaokrouhlený na dvě desetinná místa je nejvýše 1,20 včetně, sledovanými úseky studia jsou u čtyřletých středních škol výroční (koncová) vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a pololetní vysvědčení 4. ročníku; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia.
   5. Uchazeč zašle v listinné podobě žádost o upuštění od přijímací zkoušky a střední školou potvrzený originál katalogového listu nebo úředně ověřené kopie vysvědčení.
   Tyto dokumenty zašle uchazeč na adresu studijního oddělení LF UK v Plzni, Alej Svobody 76, 323 00 Plzeň, a to nejpozději do 28. 2. 2023 (rozhodující je datum odeslání).
   Výpočet průměru:
   Výsledný průměr je podíl sumy číselných hodnot známek profilových předmětů, dosažených ve sledovaných úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro upuštění od přijímací zkoušky (u čtyřletých středních škol výroční vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a pololetní vysvědčení za 4. ročník; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia), a celkového počtu známek, které jsou započítány dle bodu 4 těchto podmínek.

   O upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč požádat v rámci přijímacího řízení zahájeného na základě podané přihlášky ke studiu.
   Uchazeči, o jejichž žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebude kladně rozhodnuto, budou pozváni k přijímací zkoušce a o přijetí bude rozhodnuto na základě dosažených výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro informaci uchazečů vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky, chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v E-shopu LF UK v Plzni (http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php). Rozsah požadovaných znalostí u přijímacího řízení odpovídá učebním osnovám gymnázia.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro uchazeče o magisterské studium organizuje fakulta přípravný kurz. Do přípravného kurzu se uchazeč přihlašuje elektronicky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá široké vzdělání na přírodovědném, humanitním a etickém základě, znalosti a základní praktické dovednosti ve všech teoretických, preklinických a klinických oborech medicíny i potřebnou znalost organizace zdravotní péče. Je schopen vědecky myslet a komunikovat, rozumět vzniku a průběhu onemocnění, jeho léčbě a prevenci a poskytovat základní péči. Je připraven dále se vzdělávat v kterékoliv lékařské specializaci. Absolvent se může uplatnit ve zdravotnických zařízeních všech typů, v institucích biomedicínského výzkumu, na univerzitách i v odborných školách.