Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Zubní lékařství (0911tA350002)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
  Studijní program: Zubní lékařství (M0911A350002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  77 / 841

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program Zubní lékařství se studuje 5 let prezenční formou. První dva roky studia jsou věnované teoretickým předmětům jako např. Anatomii, Fyziologii, Histologii, Biologii, Biofyzice, Chemii a dalším předmětům, důraz je kladen i na výuku cizích jazyků včetně Latiny, poté následují předměty preklinické a klinické. Od prvního ročníku studenti absolvují výuku preklinického zubního lékařství, na které navazuje výuka klinického zubního lékařství. Od druhého ročníku je součástí studia i praxe v zubních ordinacích. Absolventi studijního programu Zubní lékařství jsou kvalifikováni vykonávat činnost praktického zubního lékaře ve všech zemích EU, uplatní se též při výuce, výzkumu a organizaci zdravotní péče. Jedná se o studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. V testu je 75 otázek (25 z fyziky, 25 z chemie, 25 z biologie), v každé otázce existuje vždy jediná správná nebo jediná nejpravděpodobněji správná odpověď. Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod. V případě nesprávné odpovědi se body neodečítají. Uchazeči dostanou na test časový limit 135 minut.
   1.Podmínkou přijetí je složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení počtu bodů, které pro přijetí stanoví děkan fakulty podle předpokládaného počtu přijatých.
   2.V případě, že stanoveného minimálního počtu bodů potřebného pro přijetí podle bodu 1. dosáhne více uchazečů, a počet přijatých by přesáhl předpokládaný počet přijatých, bude sestaveno pořadí těchto uchazečů (tj. pouze těch, kteří dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného podle bodu 1.) podle počtu bodů, které obdrželi za test z fyziky; přičemž přijat bude takový počet uchazečů, který odpovídá zveřejněnému předpokládanému počtu přijímaných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2023 Do: 06.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2023 Do: 29.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči - cizinci, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí předložit nejpozději v den zápisu ke studiu do 1. ročníku osvědčení o zkoušce z českého jazyka na úrovni C 1 nebo zkoušce ZKLF na UJOP UK, zkouška musí být složena na území České republiky.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro informaci uchazečů vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky, chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v E-shopu LF UK v Plzni (http://eshop.lfp.cuni.cz/index.php). Rozsah požadovaných znalostí u přijímacích zkoušek odpovídá učebním osnovám gymnázia.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro uchazeče o magisterské studium organizuje fakulta přípravný kurz. Přihlášky na přípravný kurz se podávají elektronicky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má dostatečné poznatky ze všech základních biologických i lékařských oborů, na kterých je založena moderní péče o orální zdraví. Je schopen stanovit diagnózu orálních i dentálních onemocnění a určit adekvátní terapii. Je prakticky připraven pro poskytování základní léčebně preventivní péče na úrovni praktického zubního lékaře u všech věkových kategorií. Absolvent je kvalifikován vykonávat činnost praktického zubního lékaře ve všech zemích EU. Může se uplatnit též při výuce, výzkumu a organizace zdravotní péče.