Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germanoslavistika (0232VD090036)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germanoslavistika (P0232D090036)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 1

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) s Univerzitou Sapienza.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů)
   kritéria hodnocení:
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů;
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 8–11 bodů;
   slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 bodů;
   naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.

   druhá (ústní) část (max. 45 bodů)
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů
   K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.

   další požadavky ke zkoušce:
   Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost němčiny nebo ruštiny nejméně na úrovni B2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v češtině a zčásti v němčině nebo ruštině (dle volby uchazeče). Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
   • Historický vývoj germánských a slovanských jazyků
   • Literární teorie
   • Literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • Kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • Komparatistika

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., e-mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2022 Do: 16.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2022 Do: 22.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: na webu https://germanoslavistika.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi (v oblasti jazykovědy a filologie konkrétního jazyka/jazyků) se schopností kritického myšlení. Bude připraven k samostatné vědecké práci a dokáže se uplatnit tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů. Může se uplatnit také v oblastech aplikované lingvistiky, jako je tlumočení odborných přednášek, překlad jazykovědných publikací apod., na vysokých školách a akademických ústavech, v časopisech se zaměřením na literaturu, umění či dějiny umění, v kulturních institucích, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách apod.