Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mezinárodní vztahy (0312VD200001)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní vztahy (P0312D200001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 8

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Program Mezinárodní vztahy je bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podkladem pro přijímací řízení je písemně zpracovaný projekt disertační práce. Projekt odevzdává uchazeč do 13. 5. 2022 elektronicky na phd.mv-ir@fsv.cuni.cz a  cds-ips@fsv.cuni.cz.

   Projekt musí obsahovat:

   •        věcné vymezení tématu disertační práce

   •        současný stav poznání

   •        cíl projektu

   •        předpokládaný postup/metodu

   •        seznam literatury

    

   Bližší informace o požadavcích na projekt z hlediska standardů výzkumu, původnosti a podmínek realizace jsou zveřejněny na stránkách katedry mezinárodních vztahů IPS. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu Mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií pro daný akademický rok (na stránkách katedry mezinárodních vztahů IPS nejpozději 14. 2. 2022).

   Uchazečům je doporučeno, aby výzkumný záměr před jeho odevzdáním konzultovali s vybraným školitelem. 

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů a katedrou bezpečnostních studií jako prioritními pro daný akademický rok. V prvním kole lze získat maximálně 40 bodů. Hodnocení komise vyjádřené v bodech je výsledkem aritmetického průměru individuálních nezávislých posouzení členů komise (max. 30 bodů), k němuž může být přičten bonus za prioritu (max. 10 bodů). Body za prioritu jsou přidělovány na základě kvality projektu a míry kompatibility s výzkumným profilem pracoviště. Počet projektů, jimž jsou přiznány body za prioritu, je dán dostupnou školitelskou kapacitou pracoviště. Hranice pro postup do druhého kola bude stanovena na základě počtu přihlášených, kvality jejich projektů, zastoupení prioritních témat mezi přihlášenými uchazeči a rozdělení mezi navrhovanými školiteli. Po přihlédnutí ke všem těmto faktorům, stanoví komise hranici pro postup do 2. kola, které probíhá formou ústního pohovoru.

   Obsahem pohovoru jsou otázky ověřující schopnost uchazeče osvětlit:

   • cíle disertačního výzkumu

   • teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu

   • proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity

     

   Za ústní pohovor je možné získat max. 30 bodů. Komise kolektivně posuzuje schopnosti uchazeče zodpovědět uvedené otázky ve vazbě na předložený projekt. Ve druhém kole je možné získat také případnou bonifikaci (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce.

   Celkem je v druhém kole možné získat max.  40 bodů.

   Celkový počet bodů za obě kola je max. 80 bodů.

    

   Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

   Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálněvědního či humanitního zaměření.

   Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem s ohledem na počet uchazečů a kapacitní možnosti školících pracovišť.

   Dále vizte Obecné podmínky přijímacího řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 08.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka studia doktorského studijního programu mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumných institucích a na vysokých školách, příp. v jiných analytických pracovištích. Jeho/její kvalifikace umožňuje uplatnění též v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.