Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mediální a komunikační studia (0321VD180005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mediální a komunikační studia (P0321D180005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 19

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
   Poznámka k termínu: Studijní program Mediální a komunikační studia je bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium v doktorském studijním programu Mediální a komunikační studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

   - Mediální studia

   - Žurnalistická studia

   - Politickou komunikaci

   - Sociální konstrukci reality

   - Diskurzivní studia

   - Vizuální žurnalistiku

   - Sportovní žurnalistiku

   - Dějiny médií

   - Strategickou komunikaci, marketing a PR

   - Umělou inteligenci, Big Data, algoritmy

   - Kulturální studia

   - Audience Studies

   - Participatory Studies

   Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti komunikačních a mediálních studií a teorie mediální komunikace na vysokých školách, s důrazem na znalost mediální a komunikační teorie a metodologie. 

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přihláška spolu s projektem dizertační práce se podává buď elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, nebo poštou na adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, a to nejpozději do 30. dubna 2022.

    

   Přijímací řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu dizertační práce. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením. Je doporučeno, aby uchazeč konzultoval svůj projekt s některým z pedagogů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky již v přípravné fázi, tj. před odevzdáním chystaného projektu.  

    

   Projekty předkládané k přijímacímu řízení se vztahují k oblasti zkoumání médií, mohou tematicky souviset se zaměřením vědeckovýzkumné práce IKSŽ, popř. mohou uchazeči předkládat projekty s tématy vlastními. Vědeckovýzkumná činnost na IKSŽ se soustředí na následující oblasti:

   • vývoj masových médií a jejich postavení ve společnosti v období 1918-1989 a jejich vztah k dalším sociálním institucím

   • vývoj masových a síťových médií a jejich postavení ve společnosti po roce 1989 (včetně vývoje technologií, obsahů a funkcí) a jejich vztah k dalším sociálním institucím

   • proměny veřejné komunikace po roce 1989 s důrazem na stav žurnalistiky, strategické komunikace, politické komunikace 

   • diskurzivně-ideologická a mediální konstrukce sociální reality, jako je životní prostředí, migrace, domov, historie, paměť, technologie

   • publika, jejich chování a interpretace mediálních obsahů.   Projekt dizertační práce musí obsahovat: 

   (Doporučený rozsah projektu je cca 10 normostran.)

   • vymezení tématu dizertační práce, 

   • současný stav poznání,

   • předpokládaný harmonogram řešení projektu,

   • způsob řešení projektu, plánované využití výzkumných metod, 

   • předpokládané výsledky výzkumu,

   • použitou literaturu,

   • shrnutí v angličtině (v rozsahu max. 1 normostrany).   Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

   1.   V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a jejich kompatibility s vědeckovýzkumnou činností Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. V prvním kole lze získat maximálně 25 bodů. Hranice pro postup do druhého kola bude stanovena na základě počtu přihlášených a kvality jejich projektů. Přijímací komise stanoví hranici pro postup do 2. kola, které probíhá formou ústního pohovoru.

    

   2.   Ústní pohovor se odehrává před přijímací komisí. Součástí pohovoru je rozprava o projektu dizertační práce. 

    

   Obsahem rozpravy jsou otázky zjišťující:

   • cíle disertačního výzkumu,

   • formulace výzkumných otázek, 

   • teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu,

   • proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity.

   Ústní pohovor rovněž prověřuje uchazečovu orientaci v problematice studia dějin a současnosti masových médií a sociální teorie médií na základě otázek, které vycházejí z uchazečem předloženého seznamu odborné literatury. 

    

   Za ústní pohovor může uchazeč získat maximálně 15 bodů

    

   3. Komise dále na základě předloženého strukturovaného životopisu posoudí uchazečovu výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za dosavadní uchazečovy odborné aktivity lze získat maximálně 10 bodů.   Uchazeč musí do 30. dubna 2022 zaslat projekt dizertační práce, strukturovaný životopis a seznam prostudované odborné literatury k oboru jako přílohu elektronické, případně papírové přihlášky. Informace o dizertačním projektu a vzorový formulář projektu je možné nalézt na webových stránkách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Uchazeč, který dizertační projekt neodevzdá v uvedeném termínu stanoveným způsobem, bude vyřazen z přijímacího řízení.  

    

   Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek:

   Kvalita projektu, orientace v oboru a v odborné literatuře, předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit pracoviště.

    

   Hodnocení uchazečů:

   1. Kvalita projektu dizertační práce - max. 25 bodů

   2. Ústní pohovor, rozprava o předloženém projektu a seznamu odborné literatury - max. 15 bodů

   3. Dosavadní výzkumná, publikační a přednášková činnost - max. 10 bodů 

   CELKEM                                           max. 50 bodů

    

   Členové komise hodnotí jednotlivé kategorie hodnocení, bodový součet je pak průměrován pro jednotlivé kategorie a sečten pro získání výsledného počtu bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

    

   Dále vizte Obecné podmínky přijímacího řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 08.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě žádosti uchazeče o doktorské studium a doporučení garanta doktorského studijního programu může děkan upustit od přijímací zkoušky, pokud bude uchazeč členem řešitelského týmu projektu ERC či ERC-CZ.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Orientační pomůckou pro uchazeče z hlediska požadavků na znalosti k přijímacímu řízení je přehled tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia studijního oboru Mediální studia, obsahující rovněž seznam základní literatury.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia ovládá metody analýzy mediální produkce, mediálních produktů a obsahů, publika a uživatelů. Je odborníkem na problematiku dějin a současnosti médií a jejich postavení v proměnách společenského, politického a kulturního kontextu, který je schopen provádět syntézu poznatků z oblasti sociálních a humanitních věd a vykládat současné trendy ve vývoji médií a mediální a strategické komunikace.

   Absolventi doktorského studia jsou připraveni na pedagogickou a vědeckou kariéru v rámci vysokých škol v České republice i v zahraničí a na uplatnění jako analytici médií v oblastech aplikovaného výzkumu. Jako sociální vědci mohou pracovat v ústavech Akademie věd ČR či na jiných vědeckých pracovištích. Mohou působit také jako analytici komunikačních procesů v politické sféře, oblasti marketingu a PR a strategické komunikace.