Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Moderní dějiny (0222VD120014)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Moderní dějiny (P0222D120014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2022
   Poznámka k termínu 1: Studijjní program je bez specializace.
   Termín podání přihlášky 2: 04.09.2022
   Poznámka k termínu 2: dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   ***

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. Ke studiu doktorského studijního programu Moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  (IMS FSV UK) mohou být přijati uchazeči, kteří řádně ukončili vysokoškolské studium v magisterském studijním programu. Tuto skutečnost doloží nejpozději při zápisu ke studiu vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí. 

   2. Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost anglického jazyka na úrovni alespoň B2. Znalost anglického jazyka  dokládá uchazeč při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným osvědčením o složení jazykových zkoušek, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému, vysvědčením z jazykového kurzu apod. 

   3. Předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá v češtině. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením IMS FSV UK. Projekt disertační práce odevzdá uchazeč nejpozději do 4. 9. 2022 ve formě přílohy k elektronické nebo papírové přihlášce ke studiu.  Projekt má rozsah 6—7 normovaných stran  a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní teoretická a metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu včetně seznamu základní použité literatury, popř. pramenů. Doporučuje se, aby uchazeči svá témata předem konzultovali (písemně, resp. po dohodě ústně) s garantem doktorského studijního programu (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D., ota.konrad@fsv.cuni.cz). Smyslem konzultace je především posoudit, nakolik jsou témata disertačních prací, zvažovaná uchazeči, v souladu s odborným zaměřením IMS FSV UK, případně s jeho aktuálními badatelskými úkoly.

   4.  Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

   K celkovému bodovému ohodnocení dospěje na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu — max. 30 bodů, originalita zvoleného tématu — max. 20 bodů, schopnost odůvodnit téma a zasadit jej do širšího badatelského kontextu — max. 20 bodů, formální úprava projektu — max. 5 bodů, dosavadní přednášková nebo publikační činnost — max. 5 bodů. 

   Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 19.09.2022 Do: 23.09.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.09.2022 Do: 30.09.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě žádosti uchazeče o doktorské studium a doporučení garanta doktorského studijního programu může děkanka upustit od přijímací zkoušky, pokud bude uchazeč členem řešitelského týmu projektu ERC či ERC-CZ.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi studijního programu jsou schopni s použitím vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci minulé a současné společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat (v českém, na vysoké pokročilé úrovni zpravidla v anglickém, případně v dalších jazycích) výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ, např. vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů, analytických pracovníků a specialistů ve státní správě, mezinárodních organizacích a komerční sféře.