Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Sociologie (0314VD250005)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (P0314D250005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 10

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
   Poznámka k termínu: Studijní program je bez specializace. 
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium v doktorském studijním programu Sociologie na FSV UK připravuje studenty pro práci v  základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných. Studium v doktorském studijním programu Sociologie na FSV UK je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní). Studijní program přímo propojuje postgraduální vzdělávání a výzkum nejen na fakultě, ale také v Sociologickém ústavu Akademie věd. Svým studentům a studentkám je tak schopen zprostředkovat širokou paletu možných výzkumných témat a dává jim reálné příležitosti pro organické zapojení do výzkumných týmů. V tomto ohledu se jedná o výsledek synergie dvou významných sociologických pracovišť. Jádro studijního programu leží v teoreticky relevantním výzkumu, který definuje základní výzkum ve společenských vědách. Výzkumné projekty jsou tak rámovány současnými disciplinárními debatami a snaží se jim přinést významné příspěvky. V souladu se současným chápáním role společenských věd je kladen důraz na společenskou relevanci připravovaných projektů (více viz Informace o uplatnění absolventů).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přihláška se podává buď elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, nebo poštou na adresu Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01  Praha 1, a to nejpozději do 30. dubna 2022.

   Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního studia v doktorském studijním programu Sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením. Je doporučeno, aby uchazeč konzultoval svůj projekt s potenciálním vedoucím již v přípravné fázi, tj. před odevzdáním chystaného projektu.  

   Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:

   • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
   • současný stav poznání,
   • cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu,
   • způsob řešení projektu,
   • předpokládané výsledky výzkumu,
   • použitou literaturu,
   • shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300–400 slov).

   Projekt disertační práce v rozsahu  2000 - 2500 slov se odevzdává do 30. 4. 2022 jako  příloha elektronické, případně papírové přihlášky. Uchazeč, který disertační projekt neodevzdá v uvedeném termínu, nebude pozván k ústní zkoušce.  

   Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu. 

   Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

   Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu disertační práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   1. část: Rozprava o projektu disertační práce

   Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:

   • že umí přesně formulovat výzkumné otázky a cíle projektu max. 15 bodů
   • že má přesnou představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání max. 15 bodů
   • že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje max. 15 bodů

   Soulad návrhu projektu s výzkumnými tématy pracoviště je oceněn max. 15 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.

   2. část: Pohovor o odborném zaměření uchazeče

   Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

   Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

   Komise rozhoduje ve sboru a uděluje body na základě diskuse a z ní plynoucího konsensu. Pokud nelze konsensu dosáhnout, je aplikováno většinové pravidlo. 

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   Podmínky studia v doktorském studijním programu realizovaném ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení pro studium v doktorském studijním programu platí shodné požadavky. 

   Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 08.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě žádosti uchazeče o doktorské studium a doporučení garanta doktorského studijního programu může děkanka upustit od přijímací zkoušky, pokud bude uchazeč členem řešitelského týmu projektu ERC či ERC-CZ.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent doktorského studia Sociologie na FSV UK je schopen vědecké a pedagogické práce v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci  jsou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy naší společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Absolventi mají příslušné teoretické a metodologické znalosti a dovednosti, dokáží uplatnit teoretická vodítka při interpretaci informací, dokáží tyto informace třídit, analyzovat je standardními metodami a výsledky prezentovat v souladu s kladenými otázkami a požadavky jejich prostředí. V tomto ohledu jsou schopni reagovat nejen na požadavky akademického prostředí, ale jakékoli organizace, která vyžaduje schopnost analýzy a její koherentní prezentace. Absolventi Sociologie jsou schopni kritické reflexe a nahlížení za zdánlivé samozřejmosti. Díky tomu dokáží nejen odpovídat na dané zadání, např. od firemních klientů, ale také myslet "outside the box" a klást nové otázky. Jsou schopni přispívat týmové práci a publikovat výsledky výzkumné práce s ohledem na cílovou skupinu. Na jedné straně tak dokáží strukturovat vědeckou stať, na straně druhé dokáží report přizpůsobit požadavkům státní správy, neziskového sektoru nebo obchodní společnosti.