Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  General Medicine (0912tA350013)

  Fakulta: 2. lékařská fakulta
  Studijní program: General Medicine (M0912A350013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Maximální počet přijímaných: 90
  Standardní doba studia: 6 let
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium tohoto programu je pouze v prezenční formě, trvá 6 let.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška:

   Přijímací zkouška bude probíhat v určených termínech na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity. Možnost konat přijímací zkoušky je možné také v zahraničí.

   Přijímací zkouška je dvoukolová:

   • První kolo přijímací zkoušky
   Písemná část, která je rozdělena na písemné testy z biologie, fyziky, chemie a logiky (celkem 4 x 15 otázek). Uchazeči mají 75 minut na kompletní vyplnění testu. Každá otázka má čtyři možné odpovědi. Za každou správně zodpovězenou otázku uchazeč získá 4 body. Celkový počet bodů, které lze získat za písemný test je 240. Hodnocení probíhá anonymně. Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

   • Druhé kolo přijímací zkoušky
   Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů, takže celkově lze za ústní část získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

   Doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.05.2022 Do: 30.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2022 Do: 31.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.:

   Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy:
   A. Podání přihlášky ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení do 30. 4. příslušného roku.
   B. Podání žádosti o přijetí bez přijímacího řízení dle odlišných podmínek do 31. 8. příslušného roku s řádným odůvodněním přestupu.
   C. "Přestup" z jiné lékařské fakulty se povoluje za stanovených podmínek pouze do 1. ročníku. V případě uznání předmětů předchozího studia je možné postoupit do vyšších ročníků (splnění student doloží do 31. 8. příslušného roku).
   D. "Přestup" je možný pouze v rámci stejného studijního programu a oboru.

   Student může být děkanem fakulty přijat v případě, že:
   1. zájemce splní podmínky A–C;
   2. při porovnávání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než tří diferenčních zápočtů a zkoušek za celé dosavadní studium žadatele;
   3. žadatel měl v dosavadním studiu studijní průměr do 1,50 (včetně opakovaných termínů);
   Děkan fakulty posoudí každou žádost individuálně a vydá konečné rozhodnutí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu získají úplné lékařské vzdělání a je jim přiznán titul „MEDICINAE UNIVERSAE DOCTOR“ (MUDr). Výuka na fakultě je rozšířena o pediatrické obory; absolventi mohou nalézt uplatnění ve všech lékařských oborech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 390000 CZK / rok