Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Psychologie (0313TA230007)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie (N0313A230007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 134

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program Psychologie navazuje na bakalářské studium Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku. Poskytuje prohloubené a specializované poznatky a dovednosti v základních psychologických disciplínách v následujících oblastech: psychologický výzkum, metodologie a psychologická diagnostika, poradenská a školní psychologie, klinická psychologie, psychopatologie, psychoterapie. Velký důraz je ve studiu kladen též na výzkumnou průpravu a na stáže v zařízeních odborné praxe.
   Absolventi nacházejí uplatnění v různých oblastech aplikované psychologie - na pracovištích psychologické praxe ve školství, ve zdravotnictví, v sociálních a neziskových organizacích. To jim umožňuje koncepce studia, postavená na rozvoji profesních znalostí, dovedností a kompetencí, vycházející z požadavků ze strany MŠMT pro regulované povolání školního (poradenského) psychologa, ale také standardů EuroPsy, umožňujících uplatnění v zemích EU, respektujících tento standard. Nedílnou součástí programu je vědecká příprava, která by měla umožňovat budoucí doktorské studium absolventů programu.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu a lze v ní získat maximálně 100 bodů.

   V písemné zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Psychologie na PedF UK (viz Státní závěrečné zkoušky Bc studia - otázky; tamtéž doporučená literatura). Test je tvořen úlohami s výběrem z nabízených odpovědí, obsahuje 15 % úloh, které jsou formulovány v angličtině na úrovni jednodušších odborných textů. Ukázky otázek z přijímacího testu jsou na webu katedry psychologie.

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 100 otázek

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Ve shodě s koncepcí dvoustupňové přípravy na regulované povolání psychologa a s ohledem na Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek absolventi bakalářského studijního programu Psychologie. Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků, spolu s přihláškou nejpozději do 28. 02. 2022. Shodu předchozího studia s programem posuzuje garant studijního programu prostřednictvím studijního oddělení fakulty do 30. 04. 2022.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   K přípravě na přijímací řízení využijte:

   a)       literaturu doporučenou ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského studia Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku: http://kps.pedf.cuni.cz/bakalarske-studium/

   b)      tři následující odborné články

   ·         Brown, R. (2020). The social identity approach: Appraising the Tajfellian legacy. British Journal of Social Psychology, 59(1), 5-25.

   ·         Dutton, E., van der Linden, D., & Lynn, R. (2016). The negative Flynn effect: A systematic literature review. Intelligence, 59, 163-169.

   ·         Baker, S. T., Friedman, O., & Leslie, A. M. (2010). The opposites task: Using general rules to test cognitive flexibility in preschoolers. Journal of Cognition and Development, 11(2), 240-254.

    

   Ukázku modelového testu naleznete na http://kps.pedf.cuni.cz/zajemci-o-studium/magisterske-studiumz/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent má prohloubené a specializované poznatky a dovednosti v základních psychologických disciplínách v následujících hlavních oblastech: poradenská a školní psychologie, klinická psychologie a vývojová psychologie. Má dovednosti práce v psychologickém výzkumu a důkladné zkušenosti z odborných stáží. Jeho znalosti a dovednosti odpovídají požadavkům Evropského certifikátu z psychologie (European Certificate in Psychology).

   Absolvent je připraven pro výkon profese psychologa v oblasti školství, výchovy a vzdělávání (školní psycholog, poradenský psycholog v PPP či SPC) dle standardů MŠMT na regulované povolání psychologa. Absolvent je připraven i na zahájení atestační přípravy pro následnou práci klinického psychologa ve zdravotnictví. Dále se uplatní ve speciálních zařízeních, především pro práci s dětmi a mládeží v celé šíři spektra (se vzdělávacími potížemi, vývojovými i osobnostními poruchami). V ostatních profesních specializacích získá základy, které mu umožní vstoupit do forem celoživotního (specializačního) vzdělávání v příslušné oblasti psychologické profese. Uplatnění tedy nalezne v širokém spektru dalších institucí jako psycholog (SVP, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětské domovy, zařízení pro léčbu závislostí, azylová zařízení, zařízení sociálních služeb, úřady práce ad.). Akademicky orientovaní absolventi jsou připraveni pro vstup do doktorského studijního programu nejen Pedagogické a školní psychologie na PedF UK, ale i dalších programů doktorského studia Psychologie na jiných VŠ.

   Absolventi se mohou dále uplatnit v rámci regulovaného povolání Psychologické poradenství a diagnostika (pro které Zákon č. 455/1991 Sb. Příloha 2 Živnosti vázané k § 23 a 24 žádá vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie) a v regulovaném povolání Psycholog ve zdravotnictví (pro které Zákon č. 96/2004 Sb. v § 22 žádá absolvování akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie). Studium je připraveno v souladu s požadavky těchto zákonů.