Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2022/2023, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (0313RA230008)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B0313A230008)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  45 / 928

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je zaměřen na osvojení základních odborných znalostí a dovedností v psychologických a vybraných speciálně-pedagogických oborech, které jsou relevantní pro psychologii. Důraz je kladen na základní teoretické disciplíny psychologie (tj. obecná, vývojová, sociální psychologie, psychologie osobnosti, dějiny psychologie) a na metodologii psychologického výzkumu (tj. design výzkumu, metodologická paradigmata, metody sběru a analýzy dat) a dále na aplikované disciplíny (např. pedagogická psychologie, psychologie práce atd.). Studium je primárně orientováno akademicky a předpokládá se tedy pokračování ve studiu navazujících magisterských programů psychologie, případně i příbuzných oborů. Studium ale zároveň nabízí dostatečné znalosti a dovednosti praktického charakteru, které umožňují po absolvování uplatnění na trhu práce, a to zejména na asistentských pozicích ve školách, poradenských a speciálně pedagogických zařízeních, ústavech sociální péče atd. Bakalářské studium neopravňuje k výkonu pozice psychologa; k tomu je třeba absolvovat také navazující magisterský program. Studium náleží k programu Psychologie a je jednooborovým studiem. Odpovídá tedy legislativním požadavkům regulovaných psychologických profesí (např. psycholog ve školství). Studijní program je kompatibilní s požadavky evropského standardu EuroPsy, čímž je usnadněna studentská a absolventská mezinárodní mobilita.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací.

   Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (jednoduchý odborný text).

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 100 otázek.

   Celkem max. 100 b.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Zvláštní podmínky podle Lex Ukrajina v oblasti školství (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.), které se vztahují pouze na uchazeče se zvláštním vízem/dočasnou ochranou.

   Uchazeč musí v rámci tohoto přijímacího řízení prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

    

   Pro uchazeče platí obecné fakultní podmínky (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410) s výjimkou:

   1) Uchazeč nemusí dokládat znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší.

   2) Dokládání předchozího vzdělání – pokud nelze doložit řádně, může být doloženo čestným prohlášením.

   3) V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle Opatření rektora č. 16/2022.

    

   Termín podání přihlášky: do 10.06.2022

   Registrovat se k podání přihlášky můžete zde.

   Předpokládaný počet přijímaných: 3

   Jazyk výuky: čeština

    

   Popis ověření a kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací.

   Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (jednoduchý odborný text).

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 50 otázek.

   Celkem max. 50 b.

   Zkouška se koná v českém a anglickém jazyce.

   Literatura:

   Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

   resp. Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. 15th edition.

    

   Způsob ověření:               přijímací zkouška

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od:   22.06.2022         do:         24.06.2022

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. 3., přeprac. Přeložil Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2012.

   FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent získá dobrou orientaci v základních psychologických a speciálně-pedagogických disciplínách a dokáže jejich poznatky uplatňovat ve výzkumu a zároveň při pohledu na pedagogické a speciálně-pedagogické situace. Absolvent se může uplatnit v asistentských pozicích v rámci institucí poskytujících psychologické služby, vzdělávacích zařízeních či zařízeních sociálních služeb atd. Absolvent je připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia Psychologie.