Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (0114TA300100)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (N0114A300100)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  15 / 30

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy

   Studijní program Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, střední školy a základní umělecké školy poskytuje ucelené magisterské vzdělání v kombinaci dvou oborů. Navazuje na bakalářský studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. Je jediným studijním programem, v jehož centru pozornosti je vzdělávání učitelů výtvarné výchovy a rovnocenný rozvoj reflektované autorské umělecké tvorby v interdisciplinární teoretické reflexi, která propojuje vizuální výtvarné umění a jeho teorie s výtvarnou pedagogikou a oborovou didaktikou. Magisterský studijní program je zaměřen i na osobnostní rozvoj studentů v oblasti reflektované autorské tvorby, v oblasti vizuální komunikace, vizuální gramotnosti a v oblasti učitelství. Důraz je kladen na získání znalostí teorie a dějin umění, znalostí oborové didaktiky a rozvoj reflektivního přístupu k vlastní autorské umělecké tvorbě. Studium je koncipováno jako dynamický průnik tří zmíněných oblastí. Absolvent se v nich aktivně pohybuje, dokáže vzájemně propojovat osvojené znalosti a dovednosti, reflektuje je i v aplikacích a kontextech využití. Samostatně uvažuje v konceptech, využívá teoretické znalosti i osvojené umělecké dovednosti v didaktické transformaci obsahů výtvarné výchovy. Cílem studijního programu je dále rozvíjet vizuální gramotnost studentů a schopnost využívat výtvarné umění a jeho vyjadřovací prostředky ve vizuálně komunikující kultuře s ohledem na expertní znalosti uměleckého a kulturního vzdělávání, uplatnitelné v dalším rozvoji, kultivaci a demokratizaci společnosti.

   Studijní program v plném plánu respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

   1) Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy

   Přijímací zkouška má tři části:
   Ústní pohovor (max. 18 b.)
   Obhajoba portfolia výtvarných prací (max. 6 b.)
   Pohovor nad seznamem prostudované literatury a zhlédnutých výstav (max. 6 b.)

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 30
   Ani jedna část přijímací zkoušky nesmí být hodnocena počtem bodů 0.

   K ústnímu pohovoru uchazeč/ka připraví a přinese tištěné portfolio své výtvarné tvorby, vztahující se k zadanému tématu a seznam prostudované literatury a zhlédnutých výstav.

   Téma 2022-2023: Reálný a nereálný prožitek  1. Při ústním pohovoru uchazeč/ka na základě připravené prezentace představí, jak chápe zadané téma. Východiskem výkladu budou vybrané odborné texty (alespoň 2 odborné prameny). Uchazeč/ka představí klíčová teoretická a umělecká východiska a zdůvodní své postoje k nim. Dále představí vlastní výtvarnou reflexi zadaného tématu v autorském projektu, založeném na individuálním výtvarném vyjádření (v rozsahu 5-10 artefaktů). Představí také vlastní návrh pedagogické výtvarné činnosti vztahující se k zadanému tématu. 

   2. Uchazeč/ka představí portfolio své dosavadní výtvarné tvorby, které přinese k ústní zkoušce vytištěné(formát pdf., max. 20 stran)

   3. Uchazeč/ka představí komisi seznam prostudované literatury, zhlédnutých výstav a edukačních materiálů.

   Kritéria hodnocení:
   -srozumitelná argumentace vlastních postojů s oporou o prostudované teoretické prameny
   -autorská reflexe tématu
   -reflexe tvůrčího postupu
   -vizuální podoba artefaktů
   -vnitřní souvislosti
   -schopnost souvislého kultivovaného projevu

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, na základě posouzení doložených dokumentů. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů.

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2022.

   Posuzovány jsou složky učitelské přípravy: 1a) pedagogicko-psychologická příprava, 1b) oborová didaktika, 2) obor, 3) praxe. Vyžadované kredity pro jednotlivé složky:

    

   I.          Učitelské studijní programy s plnými studijními plány - dříve tzv. jednoobor

   •                  1a) pedagogicko-psychologická příprava 6 kreditů

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity

    

   II.        Učitelské studijní programy ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) a minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouobor

   Za studijní program „maior“ i za studijní program „minor“ ve sdruženém studiu, do kterého se uchazeč hlásí, se vyžadují kredity pro jednotlivé složky učitelské přípravy za oba programy takto:

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity.

   Pro program „maior“ se navíc vyžaduje složka 1a) pedagogicko-psychologická příprava v rozsahu 6 kreditů.

    

   Uchazeči z ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při posouzení příbuznosti navazujícího magisterského studijního programu s absolvovaným bakalářským studiem z hlediska složek učitelské přípravy dle Rámcových požadavků MŠMT (viz výše) a složení přijímacích zkoušek zahrnujících jednotlivé složky učitelské přípravy.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2022) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 4. 2022, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 5. 2022. Ten, kdo splní podmínku příbuznosti programu, bude pozván k přijímací zkoušce. Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy

   AUMONT, J.: Obraz. Praha: AMU, 2005.

   BERGER, J.: O pohledu. Praha: Agite/Fra, 2009.

   BLÁHA, J.: Výtvarné umění a hudba. Tvar prostor a čas I/1,2. Praha: Togga, 2012, 2013.

   ECO, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006.

   FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2009.

   HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Akademické nakladatelství CERM, 1998.

   CHALUPECKÝ, J.: Nové umění v Čechách. Praha: H+H, 1994.

   KULKA, T.: Umění a falzum. Praha: Academia, 2004.

   Kol. autorů: Umění 20. století - Malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. Praha: Slovart 2004.

   LYOTARD, J. - F.:O postmodernismu. Praha: Filosofia, 1993.

   PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha: Academia, 2013.

   PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009.

   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.msmt.cz/file/41216/

   Rámcový vzdělávací program pro gymnázia http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

   Příklad otázek přijímací komise:
   „Jak byste motivoval/a žáky k zájmu o výtvarné umění?"
   „Jak byste vysvětlil/a pojem vizuální gramotnost?"
   „Kterou z výstav nebo uměleckých osobností ze seznamu považujete za nejvýznamnější a proč...?"
   „Jak rozumíte pojmu edukační program v kulturní instituci?"

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy

   Absolvent/ka nalezne uplatnění především jako učitel výtvarné výchovy ve veřejných i soukromých základních i středních školách. Může se podílet na vzniku vzdělávacích programů v galeriích a muzeích, knihovnách, obcích i v dalších kulturních institucích.
   Absolvent/ka plného studijního programu nalezne uplatnění také jako lektor/ka, tvůrce a kurátor/ka vzdělávacích programů v galeriích a muzeích i v dalších kulturních institucích, jako kurátor/ka kulturních a společenských projektů, festivalů s edukačním pozadím. Jako pracovník/pracovnice v oblasti propagace a public relations může významně ovlivňovat místní kulturu a vzdělanost. Může být projektovým manažerem/manažerkou kulturních událostí na domácí i zahraniční scéně. Uplatní se v kulturně prospěšné činnosti pro rozvoj a iniciaci živé vizuální kultury a vizuálního umění.
   Nejlepší absolventi magisterského studijního programu s praxí v oboru se hlásí k doktorskému studiu ve studijním programu Didaktika výtvarné výchovy, kde mají možnost rozvinout vlastní výzkumné záměry v oboru, v souladu s teoretickým směřováním katedry.