Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (0114TA300087)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300087)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  14 / 39

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.  

   Cílem navazujícího magisterského studia je navázat na předchozí bakalářský program a dále prohlubovat lingvistické, literárněvědné, didaktické a pedagogicko-psychologické vědomosti a kultivovat relevantní dovednosti, včetně dovedností prakticko-formulačních a didaktických. Je třeba podtrhnout, že soubor disciplín lingvistických, literárněvědných a disciplín oborové didaktiky je podán v jejich maximální vzájemné propojenosti, směřující k dosažení stanoveného profilu absolventa. Všechny kurzy jsou vedeny výhradně v anglickém jazyce a stěžejní profilující disciplíny mají status povinných předmětů. Studium usiluje o to, vychovat odborníky anglisty se zaměřením na didaktickou praxi. Z tohoto důvodu je koncipováno jako velmi komplexní, klade si za cíl u absolventů docílit optimální rovnováhy různých složek, a sice patřičné úrovně prakticko-formulační, kterou postuluje na vysoce pokročilé úrovni (C2), kvalitní odbornou, tj. lingvistickou a literárněvědnou erudicí a schopnost kreativní moderní didaktické aplikace.

   Absolvent je vybaven po stránce odborné na vysoké úrovni, vyznačuje se fundovaností, všeobecným přehledem a odborným ovládáním lingvistických a literárněvědných disciplín, své myšlenky dokáže formulovat kultivovaně a stylisticky vytříbeně s ohledem na proměňující se parametry situace, a je schopen své odborné vědomosti nejen demonstrovat teoreticky, ale též vyložit a efektivně předat ve výuce různým žákům a studentům na všech typech škol.

   Studijní program v plném plánu respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1)   Zkouška ze studijního programu, max. 30 b.

   2)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

    

   1) Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška je písemná – je ve formě testu a sestává se z lingvistické, literární a didaktické části. Lingvistická část (languové disciplíny): analýza textu z hlediska fonetického, fonologického, morfologického, lexikologického a syntaktického. Uchazeč musí prokázat všestranné zvládnutí všech základních disciplín okruhu anglického jazykového systému (fonetika, fonologie, lexikologie, morfologie a syntax). Lingvistický test ověřuje zvládnutí příslušné terminologie, schopnost rozmanité systémové jevy fundovaně vyložit, usouvztažnit a demonstrovat na konkrétním jazykovém materiálu. Literární část testu ověřuje literárně-historický přehled v oblastech anglická literatura a americká literatura (vývojové tendence, klíčoví představitelé a díla, historické souvislosti, atd.) od jejich počátků až do současnosti. Didaktická část testu ověřuje orientaci v základních oblastech didaktiky anglického jako cizího jazyka a případných souvislostech s didaktikou obecnou v rozsahu doporučené literatury. Předpokladem je znalost základní terminologie a porozumění oborově didaktickým konceptům včetně jejich vztahů. Všechny otázky jsou s výběrem odpovědi („multiple choice“).

   Přijímací zkouška z anglického jazyka je stejná u programu s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, na základě posouzení doložených dokumentů. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů.

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2022.

   Posuzovány jsou složky učitelské přípravy: 1a) pedagogicko-psychologická příprava, 1b) oborová didaktika, 2) obor, 3) praxe. Vyžadované kredity pro jednotlivé složky:

    

   I.          Učitelské studijní programy s plnými studijními plány - dříve tzv. jednoobor

   •                  1a) pedagogicko-psychologická příprava 6 kreditů

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity

    

   II.        Učitelské studijní programy ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) a minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouobor

   Za studijní program „maior“ i za studijní program „minor“ ve sdruženém studiu, do kterého se uchazeč hlásí, se vyžadují kredity pro jednotlivé složky učitelské přípravy za oba programy takto:

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity.

   Pro program „maior“ se navíc vyžaduje složka 1a) pedagogicko-psychologická příprava v rozsahu 6 kreditů.

    

   Uchazeči z ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při posouzení příbuznosti navazujícího magisterského studijního programu s absolvovaným bakalářským studiem z hlediska složek učitelské přípravy dle Rámcových požadavků MŠMT (viz výše) a složení přijímacích zkoušek zahrnujících jednotlivé složky učitelské přípravy.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2022) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 4. 2022, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 5. 2022. Ten, kdo splní podmínku příbuznosti programu, bude pozván k přijímací zkoušce. Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Lingvistika

   DUŠKOVÁ, L. et al. (2003 [1988]). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

   DUŠKOVÁ, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   DUŠKOVÁ et al. (2001). Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, UK v Praze – nakladatelství Karolinum.

   GREENBAUM, S., QUIRK, R. (1990). A Student ́s Grammar of the English Language. London: Longman.

   QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. WF Appendix, Longman.

   ROACH, P.(1983). English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

   Literatura

   BRADBURY, M., Ruland, R. (1991). From Puritanism to Postmodernism. Penguin Books.

   BRADBURY, M (1994). The Modern British Novel. Penguin Books.

   HEAD, D. (2002). Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge University Press.

   PROCHÁZKA, M. et al. (2011). Lectures on American Literature. UK v Praze, Karolinum.

   ROGERS, P. (1994). The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford University Press.

   SANDERS, A. (2004). The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press

   Didaktika

   HARMER, J. (2001). The Practice of English Language Teachig. Harlow: Longman, Pearson Education.
   SCRIVENER, J. (2005). Learning Teaching. Macmillan: 2005.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:

   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

   - katedry psychologie, viz http://kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?p=5

   - katedry speciální pedagogiky, https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/prijimaci-rizeni

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Vzhledem ke komplexnímu oborovému a důkladnému didaktickému proškolení se počítá zejména s uplatněním absolventů v široce pojaté pedagogické praxi. Pokud se absolvent neuplatní ve školství jako učitel na 2. st. ZŠ a středních školách a příbuzných sférách (např. zájmové kroužky, individuální výuka, vychovatelství, podnikové kurzy, metodická činnost, autorství učebnic, aj.), vzhledem ke komplexnosti průpravy a širokému spektru vzdělávacích předmětů se dá očekávat uplatnění v pestré škále dalších sektorů a oblastí, např. v neziskovém sektoru, ve sféře státní správy, v široce koncipovaných kulturních institucích, v médiích, v nakladatelstvích a různých redakčních radách, v cestovním ruchu, v orgánech EU, v komerční sféře, atp. Absolvent může pracovat například jako jazykový korektor, tiskový mluvčí, průvodce, aj. Současně je absolvent natolik kvalitně vzdělán, že v případě zájmu může pokračovat v dalším vzdělávání v rámci doktorského studia.