Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Physical Chemistry (0531VD130037)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Physical Chemistry (P0531D130037)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorské studium je organizováno katedrou fyzikální a makromolekulární chemie ve spolupráci s řadou chemických ústavů AV ČR (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Ústav makromolekulární chemie, Ústav chemických procesů, atd.) a pokrývá téměř všechny oblasti fyzikální chemie (včetně biofyzikální chemie a fyzikální chemie polymerů) a některé obory chemické fyziky. Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření školícího pracoviště je možná orientace studijního plánu směrem k makromolekulární chemii a biochemii, i když na PřF UK existují samostatné PGS v těchto oborech. V poslední době jsou v rámci PGS rozvíjeny zejména následující moderní oblasti: (a) dynamika a kinetika fyzikálních a chemických procesů (např. relaxační a konformační dynamika molekul, souborů malých molekul a makromolekulárních soustav studovaná experimentálně nebo pomocí počítačových simulací), (b) statistická termodynamika nízkomolekulárních tekutin a polymerů (teoretické studie fázového chování doplněné počítačovými simulacemi Monte Carlo), (c) moderní elektromigrační separační metody orientované na problematiku "věd o životě" (vysoce účinné separace biologicky významných látek jako DNA, proteinů atd.) a (d) biofyzikální chemie (vztahy mezi strukturou, fyzikálně chemickými vlastnostmi a funkcí biologicky významných molekul a nadmolekulárních souborů). V oblasti chemické fyziky je PGS tradičně zaměřeno do dvou oblastí (a) kvantové chemie (velmi přesné ab initio výpočty charakteristik malých molekul, semiempirické výpočty slabých mezimolekulárních interakcí a vlastností nadmolekulárních souborů), a (b) spektroskopie (teoretické studium povrchem zesíleného Ramanova rozptylu a jeho aplikace při studiu biologických systémů, fluorometrie se subnanosekundovým časovým rozlišením a její využití při studiu rychlých dějů na molekulární úrovni). Koncepce postgraduálního studia fyzikální chemie vychází z celosvětových trendů fyzikální chemie. Obecný studijní plán byl připraven ve spolupráci s odborníky z AV ČR a VŠCHT v Praze. Nabídka jednotlivých témat anticipuje personální požadavky výzkumných pracovišť a současně reflektuje potřeby různých výrobních odvětví v ČR a členských zemí EU tak, aby absolventi snadno nalezli uplatnění v praxi.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. K prověření schopností komunikovat v anglickém jazyce si uchazeči připraví tří až pětiminutové vystoupení, ve kterém komisi v anglickém jazyce seznámí s výsledky své diplomové práce, případně s abstraktem publikace (s projektorem není počítáno). Komise bude klást dotazy také v jazyce anglickém.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu Fyzikální chemie má vedle základních znalostí všech chemických oborů, značně pokročilé znalosti z oblasti fyzikální a počítačové chemie a obvykle též interdisciplinární znalosti směřující do oblasti fyziky či biologie dle zaměření Ph.D. projektu. Umí prezentovat výsledky své práce na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Obvykle má zkušenosti s praktickou a seminární výukou BSc a Mgr studentů, přípravou grantových přihlášek. Absolvent je kvalifikován pro tvůrčí práci v laboratořích a provozech zabývajících se vývojem, testováním a aplikacemi nových i tradičních chemických a fyzikálních metod a postupů a nových materiálů v libovolné oblasti praxe.