Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Experimental Plant Biology (0511VD030034)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Experimental Plant Biology (P0511D030034)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu.

   Komise hodnotí:
   1. Kvalitu a prezentaci projektu disertace. Uchazeč může připojit anotaci k přihlášce ke studiu jako nepovinnou přílohu nebo ji přinese k pohovoru. Je hodnocen jak vědecký obsah, tak prezentace projektu a reakce na otázky členů komise. Očekává se, že student anotaci připravuje ve spolupráci s předpokládaným školitelem práce.
   2. Znalosti a orientaci uchazeče v problematice oboru s přihlédnutím k tématu projektu a předchozí odborné aktivitě (např. magisterský projekt) a motivovanost studenta. Uchazeč musí prokázat znalost současné vědecké problematiky oboru (zejména týkající se problematiky navrhovaného projektu, a schopnost klást relevantní otázky, formulovat hypotézy a kriticky je hodnotit.
   3. Komise může přihlédnout též k předchozím odborným aktivitám a k dosavadním studijním výsledkům.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 20 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má hluboké znalosti biologie rostlin, jež vycházejí z úrovně molekulárních struktur a životních procesů rostlinné buňky, přes stavbu, metabolismus a ontogenezi celé rostliny, a přesahují až po interakce rostlin s prostředím. Absolvent ovládá moderní metody experimentální biologie rostlin a osvojil si jejich principy. V oboru se orientuje v širších souvislostech, dokáže samostatně analyzovat komplexní vědecký problém, navrhnout postup k jeho objasnění, spolupracovat na jeho řešení a správně vyhodnotit, interpretovat a prezentovat výsledky experimentů. Absolvent se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu v biologických oborech, zejména rostlinně orientovaných, ve vědeckých, akademických i komerčních institucích doma i v zahraničí.