Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Parasitology (0511VD030043)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Parasitology (P0511D030043)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Biologie parazitických prvoků, helmintů a členovců na úrovni organismů buněk a molekul a jejich interakcí s hostiteli. Mechanismy patogenity, funkční morfologie a biochemie parazitů, mechanismy účinku antiparazitárních léčiv a vzniku rezistence. Biologie a ekologie přenašečů infekčních nemocí a jejich interakcí s patogény.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu, a skládá se z více částí. Komise hodnotí:
   1. Kvalitu a prezentaci projektu disertace – uchazeč může připojit anotaci k přihlášce ke studiu jako nepovinnou přílohu nebo ji přinese k pohovoru (hypotéza a plán řešení projektu včetně metodiky práce). Je hodnocena jak prezentace projektu, tak reakce na otázky členů komise.
   2. Předchozí odbornou činnost – hodnotí předchozí aktivity, zejména avšak nikoli výlučně takové, které mají vztah k projektu: přednostně hodnotí publikační a grantové aktivity.
   3. Znalosti a orientaci uchazeče v problematice oboru s přihlédnutím na téma projektu – uchazeč musí prokázat znalost současné vědecké problematiky oboru a zejména pak v oblasti projektu, dokáže kriticky hodnotit vědecké hypotézy; komise může rovněž přihlédnout k dosavadním studijním výsledkům.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Profil absolventa je do značné míry dán specifickými cíli jeho doktorské práce určující charakter přípravy pro vědeckou práci nebo praxi v oboru. Absolvent má odborné znalosti o parazitárních organismech (prvoci, helminti a členovci), zejména o molekulární biologii, imunologii, biochemii, patogenitě a epidemiologii, to vše s důrazem na interakce s hostitelem. Je schopen řešit teoretické i praktické problémy související s parazity na multidisciplinární úrovni a prezentovat dosažené výsledky v mezinárodních časopisech a na vědeckých setkáních. Je schopen zapojovat se do projektů základního i aplikovaného výzkumu na vysokých školách a výzkumných ústavech. Je připraven k práci ve školství, zdravotnictví, veterinární medicíně, ve státní správě i v soukromých farmaceutických, biotechnologických aj. firmách v ČR i zahraničí.