Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biochemistry (0512VD130016)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Biochemistry (P0512D130016)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Chemie životních pochodů.
   V programu jsou studenti školeni ve všech směrech a specializacích oboru Biochemie jako je bioenergetika, enzymologie, molekulární biologie, chemie a struktura proteinů, imunochemie, xenobiochemie (biochemie cizorodých látek), chemických a buněčných základech metabolických dějů a podobně. Školení studentů se odehrává formou účasti na řešení grantových vědeckých projektů, a to zejména na katedře biochemie UK PřF, a též na společných a spolupracujících pracovištích nacházejících se zejména ve výzkumných ústavech Akademii věd České Republiky, ale též v resortních a podnikových výzkumných laboratořích. Studium je završené po získání jazykového certifikátu z anglického jazyka (není zajišťováno oborovou radou), vykonání státní doktorskou zkouškou z biochemie a dvou dalších specializací dle návrhu školitele, a úspěšné obhajobě doktorské disertační práce jejíž nezbytnou součástí je alespoň jedna publikace v mezinárodním impaktovaném časopise na níž musí být kandidát prvým autorem.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová a koná se formou pohovoru. Pohovor se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Pohovor má dvě části, které zohledňují jak odbornou tak jazykovou úroveň uchazeče:
   1) krátké představení a diskuse k plánovanému projektu disertační práce v anglickém jazyce.
   2) prokázání znalostí obecné biochemie v rozsahu magisterského studia.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 20 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi doktorského studijního programu Biochemie mají široké teoretické znalosti a praktické zkušenosti z biochemie, molekulární biologie a řady souvisejících chemicko-biologických oborů. Jsou schopnosti samostatné vědecko-výzkumné práce, tvorby a prezentace vědeckých výsledků na mezinárodní úrovni. Absolventi nalézají pracovní uplatnění jako pracovníci výzkumných institucí, klinicko-biochemických zařízení, v aplikovaném a biotechnologickém výzkumu, ve farmaceutických firmách, a při teoretické a praktické výuce na vysokých školách.