Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Theoretical and Evolutionary Biology (0511VD030038)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Theoretical and Evolutionary Biology (P0511D030038)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Cílem teoretické biologie je odhalovat a formulovat obecné pojmy a logické vztahy, které charakterizují život jako protiklad neživých systémů. Pozornost je věnována i dějinám biologie jako vědního oboru. Filosofické zpracování některých témat týkajících se živého také patří do okruhu pozornosti teoretické biologie. Konečně, matematické modelování chování biologických systémů na různých úrovních organizace spadají též do tohoto širokého vymezení. Jde vesměs o oblasti, které nejsou dobře zařaditelné do tradičních oborů pěstovaných na biologických katedrách.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Při studiu doktorského programu Teoretické a evoluční biologie absolventi získají kromě základního penza biologických znalostí vhled do širších souvislostí mezi biologickými procesy a jejich evolucí na mnoha úrovních biologické hierarchie. Důraz je kladen na modelování a interpretaci biologických jevů, a to jak statisticko-matematické, tak i metodologicko-filosofické, opírající se o filosofii biologie, epistemologii, dějiny biologických teorií, a další relevantní oblasti. Absolvent je veden k samostatné práci a vyhodnocení vybrané problematiky, a především samostatné publikační činnosti dle současných mezinárodních standardů. Absolventi jsou schopni své znalosti uplatnit, samozřejmě dle zaměření své doktorské práce, jakožto členové pracovních skupin ryze biologických, ale i flexibilně reagovat na transdisciplinární výzvy.