Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  General Geography (0532VD330019)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: General Geography (P0532D330019)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Absolvent/ka je připraven/a k samostatné i týmové vědecko-výzkumné a pedagogické práci. Má široký rozhled v geografii, v oblasti uplatnění teoreticko-metodologických přístupů přírodních a společenských věd k pochopení socio-prostorových změn při navrhování integrativních řešení komplexních problémů v českém i mezinárodním kontextu. Dovede uplatnit integrativní přístupy rozvíjené v geografii a příbuzných oborech při navrhování řešení problémově orientovaného interdisciplinárně zaměřeného základního i aplikovaného výzkumu. S využitím terénních a kvalitativních metod výzkumu, historických pramenů a moderních technologií geoinformatiky dovede rekonstruovat, porozumět a interpretovat vývoj, procesy a mechanizmy vedoucí k proměnám prostředí, hybné síly na pozadí změn krajiny a regionů různých geografických měřítek, v odlišných obdobích, environmentálních a společenských kontextech; chápe podstatu přírodních a společenských rizik; dovede vyvozovat syntetizující závěry o proměnách krajin a o vývoji interakcí společnost–příroda. Je připraven/a na práci v akademické, decizní i komerční sféře, jakož i v neziskovém sektoru.
   Účelem studijního programu je umožnit absolventům pregraduálního studia v navazujícím magisterském studijním oboru Krajina a společnost a v dalších geografických a příbuzných disciplínách rozvíjet holistické a integrativní přístupy k výzkumu dlouhodobých změn krajiny, porozumět proměnám vzájemného vztahu mezi společností a přírodou a uplatnit získané dovednosti při komplexní správě a ochraně krajiny a v místním a regionálním rozvoji.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka je připraven/a k samostatné i týmové vědecko-výzkumné a pedagogické práci. Má široký rozhled v geografii, v oblasti uplatnění teoreticko-metodologických přístupů přírodních a společenských věd k pochopení socio-prostorových změn při navrhování integrativních řešení komplexních problémů v českém i mezinárodním kontextu. Dovede uplatnit integrativní přístupy rozvíjené v geografii a příbuzných oborech při navrhování řešení problémově orientovaného interdisciplinárně zaměřeného základního i aplikovaného výzkumu. S využitím terénních a kvalitativních metod výzkumu, historických pramenů a moderních technologií geoinformatiky dovede rekonstruovat, porozumět a interpretovat vývoj, procesy a mechanizmy vedoucí k proměnám prostředí, hybné síly na pozadí změn krajiny a regionů různých geografických měřítek, v odlišných obdobích, environmentálních a společenských kontextech; chápe podstatu přírodních a společenských rizik; dovede vyvozovat syntetizující závěry o proměnách krajin a o vývoji interakcí společnost–příroda. Je připraven/a na práci v akademické, decizní i komerční sféře, jakož i v neziskovém sektoru.
   Účelem studijního programu je umožnit absolventům pregraduálního studia v navazujícím magisterském studijním oboru Krajina a společnost a v dalších geografických a příbuzných disciplínách rozvíjet holistické a integrativní přístupy k výzkumu dlouhodobých změn krajiny, porozumět proměnám vzájemného vztahu mezi společností a přírodou a uplatnit získané dovednosti při komplexní správě a ochraně krajiny a v místním a regionálním rozvoji.