Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Philosophy and History of Science (0223VD030002)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Philosophy and History of Science (P0223D030002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Filozofie přírodních věd zkoumá myšlenková východiska chápání živé i neživé přírody i východiska přírodovědného výzkumu, tvořícího v určité historické epoše paradigma té které přírodní vědy. Historie každé vědy podává konkrétní obraz podob paradigmatu v průběhu kulturních dějin. Obor je určen pro absolventy magisterského studia Přírodovědecké, popř.Filosofické fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi si osvojí dobrou orientaci jak v současné debatě v oboru filosofie přírodních věd, tak v dějinách (primárně evropského) myšlení a vědy. Vedle filosofické diskuse získají rovněž přehled o debatách v rámci metodologie vědy, jejichž závěry budou schopni aplikovat v daných konkrétních případech. Budou schopni analyzovat řadu problémů, a to i těch, které jsou nové a nesamozřejmé. Z „vnější“ perspektivy dokáží identifikovat možná úskalí vědeckého výzkumu. Budou schopni aktivní, erudované prezentace svých odborných výsledků, a to v rámci odborných, ale i veřejných a popularizačních diskuzí. Vedle samostatné výzkumné a badatelské práce mohou též poskytovat širší filosofickou kritiku v rámci mezioborových vědeckých týmů.