Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (0511VD030039)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P0511D030039)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace

   Obor využívá specifické molekulární přístupy k vlastnímu podrobnému objasňování dědičnosti a proměnlivostí organismů a odhalování strukturních a funkčních vztahů informačních makromolekul (nukleových kyselin a proteinů) jako základu existence a projevu živé hmoty na všech úrovních složitosti jejího uspořádáni. Zabývá se strukturou a funkcí genů, biosyntézou proteinů jako genových produktů- genovou expresí a její regulací. Klasické a molekulární biologické přístupy jsou aplikovány na všechny biologické objekty za normálních a patologických stavů s cílem odhalení, objasnění a cílené modifikace odpovídajících mechanismů všech jejich projevů, včetně virové úrovně a genové terapie. Předmětem studia a použitými metodami zkoumání zasahují tyto obory prakticky do všech vědních oborů a výzkumných oblastí biologie a biomedicíny a ovlivňují aplikační sféry lékařství (dědičná a infekční onemocnění, vakcíny, nová léčiva), zemědělství (transgenní organismy a šlechtění rostlin a živočichů), ekologie (vztah organismů a prostředí, kontrola znečištění prostředí a netradiční zpracování odpadů} a biotechnologií, založených především na postupech genového inženýrství a genových manipulací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího pohovoru je stručné (maximálně pětiminutové) vystoupení uchazeče v angličtině, během kterého uchazeč pohovoří o svém budoucím doktorském projektu, případně alespoň rámcové představě o tom, čemu by se chtěl během doktorského studia věnovat. Uchazeč může zároveň pohovořit i o svém diplomovém projektu či jiných odborných zkušenostech. Toto vystoupení musí být spatra, bez předpřipravené prezentace. Otázky komise budou na toto vystoupení navazovat a komise je může klást v angličtině, uchazeč by na ně měl, pokud možno, odpovídat rovněž anglicky.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má hluboké teoretické znalosti v molekulární a buněčné biologii, genetice a virologii, přičemž je navíc specialistou v některé ze specifických podoblastí těchto vědních oborů. Je schopen navrhnout optimální způsob řešení vědeckého problému, zvolit vhodné metodické postupy a správně vyhodnotit a interpretovat výsledky experimentů. Dovede prakticky používat různé moderní molekulárně biologické, genetické, biochemické, bioinformatické a biostatistické metody a techniky. Získané znalosti a dovednosti dokáže samostatně aplikovat při řešení komplexních vědeckých otázek. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu a vývoji v biologických a biomedicínských oborech.