Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyzická geografie a geoekologie (0532VD330020)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Fyzická geografie a geoekologie (P0532D330020)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorský studijní program Fyzické geografie a geoekologie připravuje studenty na vysoce odbornou a specializovanou, samostatnou vědecko-výzkumnou činnost v jednotlivých disciplínách fyzické geografie včetně geoekologie na mezinárodně srovnatelné úrovni. Závažným úkolem fyzické geografie a geoekologie je rovněž výzkum prostorových a časových vztahů mezi přírodním prostředím a společností. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, biogeografie a pedogeografie. Rozvoj obecné a regionální fyzické geografie je významně stimulován poznatky dílčích fyzickogeografických disciplín, které navíc úzce spolupracují s dalšími přírodovědnými obory jako jsou geologie a geofyzika, geoinformatika, biologie a ekologie. Významným tematickým okruhem fyzické geografie a geoekologie (v teoretické i aplikační úrovni) je porovnání průběhu a dynamiky současných přírodních procesů s jejich průběhem a vývojem v paleogeografické historii Země. Z této korelace vyplývají zásadní poznatky o dynamice fyzickogeografických procesů a jevů v kvartéru a možnost predikce regionálních a globálních změn přírodního prostředí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie je vybaven hlubokými odbornými znalostmi ve své specializaci, současně má široký rozhled a zasvěcenou orientaci v obecně geografickém základu, což mu umožňuje samostatnou vědeckovýzkumnou činnost. Zároveň je schopen řešit mezioborové a komplexní fyzickogeografické a environmentální problémy (např. přírodní ohrožení a jejich rizika pro společnost) a má kvalifikaci tvůrčího uživatele GIS, DPZ, geoinformatických a statistických metod ve fyzické geografii a geoekologii. Dobře se orientuje ve světové literatuře a v základech dalších přírodovědných disciplín, zejména ve vztahu k lokálním, regionálním a globálním aspektům interakcí přírodního prostředí a společnosti. Odborná kompetence, hluboké poznání fyzickogeografického prostředí, vývoje krajiny a interakcí fyzickogeografické a socioekonomické sféry umožňuje absolventovi tohoto studijního oboru efektivní mezioborovou spolupráci s odborníky z ostatních přírodovědných a environmentálních disciplín.