Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Environmentální vědy (0521VD030007)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Environmentální vědy (P0521D030007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Obor vychází z celospolečenského požadavku poznat a analyzovat mechanismy nežádoucích změn prostředí, formulovat cesty vedoucí k jejich nápravě.
   Klíčovým cílem studia je podrobná analýza současného stavu prostředí, identifikace hlavních zdrojů znečištění, jejich dynamika, transportní procesy a uzlové mechanismy přestupu z jednoho prostředí do jiného. Významným úkolem doktorandského bádání je hledání abiotických a biotických procesů a jevů, druhů organismů nebo jejich skupin, které mohou svým stavem, chováním nebo typickou změnou napomoci k indikaci včasného rozpoznání nežádoucích změn daného environmentálního systému (ovzduší, voda, půda, biota).
   Absolvent získá během studia a spoluprácí se školitelem návyky k samostatné i týmové tvůrčí práci vycházející z obecné metodologie věd. Je připraven tvůrčím způsobem a na vysoké odborné úrovni řešit problémy základní a aplikované vědy. Má zkušenosti z laboratorní a/nebo terénní práce, je připraven koncipovat výzkumné úkoly, dokáže získané údaje zpracovat příslušnou statistickou a/nebo grafickou metodou a ty publikovat.
   Studium je koncipováno jako příprava k vědecké kariéře nebo k vysoce odborné tvůrčí činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, či řízení ochrany životního prostředí ve státní nebo soukromé sféře.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 24.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2022 Do: 15.07.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium je koncipováno jako příprava k vědecké kariéře nebo k vysoce odborné tvůrčí činnosti v oblasti orientovaného (resortního) výzkumu, či řízení ochrany životního prostředí ve státní nebo soukromé sféře. Jeho těžištěm je především zpracování disertační práce, které je vhodně doplněno specializačními předměty a předměty „vedlejšího vědeckého základu“.

   Absolvent získá během studia a spolupráce se školitelem návyky v samostatné i týmové tvůrčí práci vycházející z obecné metodologie věd. Je připraven tvůrčím způsobem a na vysoké odborné úrovni řešit problémy základní a aplikované vědy. Má zkušenosti z laboratorní a/nebo terénní práce, je připraven koncipovat výzkumné úkoly, dokáže získané údaje zpracovat příslušnou statistickou a/nebo grafickou metodou a ty publikovat.

   K uplatnění absolventů dochází ve vědeckých (např. AVČR), resortních výzkumných (např. ČHMÚ, ČGS, VÚV TGM) a vysokoškolských institucích, či v řídících funkcích odborných sekcí státní správy (MŽP) i soukromého sektoru.

   Vzhledem k tomu, že studium vyžaduje práci s odborným anglickým textem, komunikaci se zahraničními odborníky, prezentaci výsledků na domácích i mezinárodních konferencích a publikaci výstupů disertační práce v mezinárodním recenzovaném periodiku, je absolvent navrhovaného studijního programu připraven přijmout příslušná místa i v zahraničí.