Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (0114TA300096)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300096)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 16

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Dvouleté navazující magisterské studium plynule navazuje na bakalářský typ studia, prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti na tomto typu studia získané, zejména v praktickém jazyce, v lingvistické teorii a v dějinách německy psané literatury. Rozvoj komunikativní kompetence spočívá v ovládání produktivních a receptivních řečových dovedností v komunikačních sférách, závažných zvláště z hlediska učitelovy profesionální, společenské a kulturní činnosti, a v užívání těchto dovedností adekvátně ke konkrétním komunikačním cílům, tématům a situacím, zejména při řízení vyučovacího procesu, při společenských a pracovních kontaktech s rodilými mluvčími, při samostatné četbě odborné a umělecké literatury, jakož i publicistických textů.

   Cílem programu je připravit kvalifikované odborníky–učitele s dobrou znalostí německého jazyka na úrovni C1 Evropského jazykového referenčního rámce.

   Studijní program respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogickopsychologické složky přípravy ve smyslu učitelské propedeutiky, přičemž v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Součástí studijního programu v plném plánu je zpracování diplomové práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

   1) Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška je písemná a jsou v ní ověřovány praktické i teoretické znalosti z morfologie, syntaxe, lexikologie a slovní zásoby německého jazyka. Uchazeč musí dále v testu prokázat znalosti z dějin německy psané literatury v rozsahu od počátku literárního vývoje až po období „poetického realismu“ (750–1890). Žádoucí je i přehledová orientace ve vývojových tendencích literatury přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Předpokladem úspěšného složení zkoušky jsou také znalosti reálií německy mluvících zemí, zejména s ohledem na historické i současné vztahy České republiky a zemí německé jazykové oblasti. Požadovaná komunikační kompetence odpovídá referenční úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To vše v rozsahu učiva bakalářského studijního programu. Délka testu je 60 min.

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, na základě posouzení doložených dokumentů. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů.

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2022.

   Posuzovány jsou složky učitelské přípravy: 1a) pedagogicko-psychologická příprava, 1b) oborová didaktika, 2) obor, 3) praxe. Vyžadované kredity pro jednotlivé složky:

    

   I.          Učitelské studijní programy s plnými studijními plány - dříve tzv. jednoobor

   •                  1a) pedagogicko-psychologická příprava 6 kreditů

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity

    

   II.        Učitelské studijní programy ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) a minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouobor

   Za studijní program „maior“ i za studijní program „minor“ ve sdruženém studiu, do kterého se uchazeč hlásí, se vyžadují kredity pro jednotlivé složky učitelské přípravy za oba programy takto:

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity.

   Pro program „maior“ se navíc vyžaduje složka 1a) pedagogicko-psychologická příprava v rozsahu 6 kreditů.

    

   Uchazeči z ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při posouzení příbuznosti navazujícího magisterského studijního programu s absolvovaným bakalářským studiem z hlediska složek učitelské přípravy dle Rámcových požadavků MŠMT (viz výše) a složení přijímacích zkoušek zahrnujících jednotlivé složky učitelské přípravy.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2022) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 4. 2022, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 5. 2022. Ten, kdo splní podmínku příbuznosti programu, bude pozván k přijímací zkoušce. Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   EISENBERG, P. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim : Dudenverlag, 1998. ISBN 3-411-04046-7.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München : Langenscheidt 2001. ISBN 3-468-49493-9.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin, München : Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5.

   MOTSCH, W. Deutsche Wortbildung in Grundzügen. Berlin : de Gruyter (Schriften des Instituts für deutsche Sprache 8), 2. überarb. Auflage, 2004.  ISBN-13: 978-3110180244.

   SCHIPPAN, T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Berlin : de Gruyter, 2017. ISBN 13: 9783484730021.

   STEDJE, A. Deutsche Sprache gestern und heute. München : Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

   BAUMANN, B.; OBERLE, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996. ISBN 3-19-001399-3.

   FRENZEL, H. A.; FRENZEL, E. Daten deutscher Dichtung: chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte. 33. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001. ISBN : 3-423-03003-8.

   LEISS, I.; STADLER, H. Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 8 : Wege in die Moderne 1890-1918. München : dtv, 2004. ISBN 3423033487.

   ROTHMANN, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. 19., erweiterte Auflage. Stuttgart : Philipp Reclam jun. 2009. ISBN 978-3-15-017676-4.

   ŽMEGAČ, V. (Hg.) Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Weinheim : Athenäum, 1997. ISBN 3-9547-108-9.

   MÜLLER, H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 2. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. (v českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996). ISBN 3-89331-486-5.

   HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 3. aktualiz. vydání, 2004. ISBN 80-7238-329-9.

   JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2012. ISBN 80-7200-424-7.

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:

   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

   - katedry psychologie, viz http://kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?p=5

   - katedry speciální pedagogiky, https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/prijimaci-rizeni

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent navazujícího magisterského studia se uplatní jako plně kvalifikovaný učitel německého jazyka na 2. stupni ZŠ, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech SŠ. Může se uplatnit i mimo školství, např. v institucích, kde je požadováno vzdělání v oblasti německého jazyka a literatury, v mediích, ve státní správě a na pracovištích s primárním nebo sekundárním zaměřením na vzdělávání. Může pokračovat ve svém vzdělávání v rámci doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou, který je na Pedagogické fakultě UK akreditován.