Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy (0114TA300094)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300094)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 23

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele ICT a informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a ve všeobecném vzdělávání gymnázií a odborných středních škol. Studijní program je koncipován s vyváženým poměrem teoretické a aplikační složky studia tak, aby zabezpečil odbornou a pedagogickou, resp. didaktickou přípravu pro učitelskou profesi v oblasti informačních a komunikačních technologií. Program respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy, přičemž v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Oborové poznatky v něm získané jsou dále systemizovány a prostřednictvím na sebe navazujících odborných kurzů propojeny s poznatky z oborů informatika a ICT. Jádro přípravy v navazujícím magisterském studiu spočívá v didakticko-informatické přípravě (v předmětech Didaktika informatiky, Didaktika algoritmizace a programování, Prostředí pro tvorbu výukových aplikací aj.), která koncepčně vychází ze současných didaktických teorií a výsledků výzkumů a je dobrým předpokladem pro reflexi a hodnocení kvality výuky a celoživotní učení absolventů. Součástí studijního programu v plném plánu je zpracování diplomové práce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 60 b.

   1) Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška má praktickou formu. Obsahově navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, resp. Obdobně koncipovaná bakalářská studia. Svým pojetím je zkouška orientována na profilující oblasti bakalářského studia, mezi něž spadá algoritmizace a programování, funkce a řešení výpočetních systémů, operační systémy a jejich administrace, zpracování dat a informací prostředky informačních a komunikačních technologií, počítačové sítě, jejich vytváření a správa, vytváření databázových a informačních systémů, tvorba webových aplikací. Přijímací zkouška ověřuje znalosti a dovednosti uchazečů z oblasti architektury výpočetních systémů, programového vybavení počítačů, datových a přenosových sítí, služeb a stavebních prvků počítačových sítí, databázových a informačních systémů, zpracování a prezentaci textových, číselných a grafických dat, vývoje základních programových konstrukcí, zpracování a tvorby multimediálních aplikací.

   Maximální počet je 30 bodů. Délka trvání testu je 75 min.

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, na základě posouzení doložených dokumentů. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů.

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2022.

   Posuzovány jsou složky učitelské přípravy: 1a) pedagogicko-psychologická příprava, 1b) oborová didaktika, 2) obor, 3) praxe. Vyžadované kredity pro jednotlivé složky:

    

   I.          Učitelské studijní programy s plnými studijními plány - dříve tzv. jednoobor

   •                  1a) pedagogicko-psychologická příprava 6 kreditů

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity

    

   II.        Učitelské studijní programy ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) a minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouobor

   Za studijní program „maior“ i za studijní program „minor“ ve sdruženém studiu, do kterého se uchazeč hlásí, se vyžadují kredity pro jednotlivé složky učitelské přípravy za oba programy takto:

   •                  1b) oborová didaktika 4 kredity,

   •                  2) obor 60 kreditů,

   •                  3) praxe 2 kredity.

   Pro program „maior“ se navíc vyžaduje složka 1a) pedagogicko-psychologická příprava v rozsahu 6 kreditů.

    

   Uchazeči z ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při posouzení příbuznosti navazujícího magisterského studijního programu s absolvovaným bakalářským studiem z hlediska složek učitelské přípravy dle Rámcových požadavků MŠMT (viz výše) a složení přijímacích zkoušek zahrnujících jednotlivé složky učitelské přípravy.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2022) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 4. 2022, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 5. 2022. Ten, kdo splní podmínku příbuznosti programu, bude pozván k přijímací zkoušce. Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Vysokoškolské učebnice nebo učební texty a materiály s tématy: práce s daty textové a číselné povahy, tvorba a úprava grafiky a multimédií, algoritmizace a programování, databáze a design webových stránek, architektura výpočetních systémů, programové vybavení počítačů, datové a přenosové sítě, služby a stavební prvky počítačových sítí, databázové systémy, zpracování a prezentace textových, číselných a grafických dat, vývoj programových konstrukcí, zpracování a tvorba multimediálních aplikací. Z publikací lze uvést například:

   BROOKSHEAR, J. G. (2013) Informatika. Brno : Computer Press, 2013.

   HASHIMOTO, A., CLAYTON, M. (2009) Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno : Computer Press, 2009.

   HUGHES, J. et al. (2012) Computer graphics - principles and practice. 3rd edition. B, Addison-Wesley Publishing, 2012.

   LAURENČÍK, M. (2019) Tvorba www stránek v HTML a CSS. Praha : Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada)

   MACHALÍK, S., SUDEK, J. (2015) HTML5 a CSS3: tvorba www stránek. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015.

   MAREŠ, M., VALLA, T. (2017) Průvodce labyrintem algoritmů. CZ.NIC : Praha, 2017.

   NEMETH, E.; SNYDER, G. (2017) UNIX and Linux System Administration Handbook. Addison-Wesley Professional, 2017.

   POKORNÝ, J., VALENTA, M. (2013) Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.

   SIECHERT, C., STINSON, C., BOTT, E. (2017) Mistrovství Microsoft Windows 10. Brno : Computer Press, 2017.

   TÖPFER, P. (2007) Algoritmy a programovací techniky. 2. vyd. Praha : Prometheus, 2007.

   VIRIUS, M. (2008) Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.

   VIRIUS, M. (2011) Jazyky C a C++. Praha : Grada, 2011.

   ŽÁRA, J. a kol. (2004) Moderní počítačová grafika. Brno : Computer Press, 2004.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:

   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

   - katedry psychologie, viz http://kpsold.pedf.cuni.cz/index.php?p=5

   - katedry speciální pedagogiky, https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/prijimaci-rizeni

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolventi studijního programu Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy se mohou uplatnit s ohledem na zaměření studia a charakter své přípravy především jako učitelé povinných a volitelných informatických předmětů, resp. tematických celků či vzdělávacích oborů z oblasti informačních a komunikačních technologií na všech typech základních škol, gymnáziích, na středních odborných školách a odborných učilištích. Vedle vlastních výukových aktivit budou absolventi připraveni vykonávat činnosti koordinátora a metodika v oblasti ICT na školách, působit jako poradci a školitelé v oblasti využívání a rozvoje informačních a komunikačních technologií na škole, vést a organizovat zájmové aktivity orientované na práci žáků s technikou a pečovat o školní počítačový a informační systém. Absolventi studijního programu však mohou uplatnit získané vzdělání včetně komplexu kompetencí podporujících jejich profesní adaptabilitu v řadě profesí mimo resort školství, pro jejichž výkon je předpokladem způsobilost vést či organizovat vzdělávací aktivity z oblasti informačních komunikačních technologií, a to jako školitelé ve firmách orientovaných na školicí aktivity, resp. ve sféře podnikového vzdělávání v oblasti ICT jako konzultanti a organizační pracovníci.