Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Školský management (0413RA190001)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Školský management (B0413A190001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 50
  Maximální počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  48 / 132

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Náplní studia jsou oblasti pedagogického vedení, vedení lidí, personalistiky, školského managementu, právní a ekonomické aspekty a disciplíny související (základy psychologie a sociologie). Kromě prezenčních aktivit jsou součástí studia praktické formy výuky a stáže ve školách, školských zařízeních, ČŠI, u vybraných zřizovatelů či ve vzdělávacích organizacích.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 60 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí z organizace a fungování vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, andragogiky, psychologie, sociologie organizace a ověření základního právního povědomí. Délka testu je 30 min. Test je složen z 30 otázek po 2 bodech.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.



   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   NOVOTNÁ, E. Sociologie organizace. Praha: Grada, 2008.

   PETTY, G. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013.

   PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2015.

   ŘÍČAN, P. Psychologie. 4. doplněné a upravené vydání. Praha: Portál, 2013.

   ŠAFRÁNKOVÁ, J. M. Sociologie práce a organizace. Praha: Česká andragogická společnost, 2019.

   TROJAN, V., TROJANOVÁ, I. a TRUNDA, J. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015.

   VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita.
   2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014.

   VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016.

   VETEŠKA, J. a TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje. Praha: Česká andragogická společnost, 2020.

   VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013.

   Celostátní strategické a koncepční dokumenty týkající se školství a vzdělávání (zpravidla dostupné na internetových stránkách ČŠI – www.csicr.cz)

   Právní předpisy vztahující se k řízení školské soustavy, škol a školských zařízení a jejich komentovaná vydání.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Bližší informace naleznete na https://www.kamv.cz/pripravne-kurzy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi studijního programu najdou uplatnění jako vedoucí pracovníci v regionálním školství, stejně tak budou znalosti využity v ostatních vzdělávacích organizacích, zřizovateli škol či pracovníky ČŠI. Absolvování studia bude zvyšovat řídicí kompetence i u stávajících pedagogických pracovníků, kteří v současné chvíli nevykonávají vedoucí funkci, popř. se na ni teprve připravují.