Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Andragogika a management vzdělávání (0111TA190001)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Andragogika a management vzdělávání (N0111A190001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Maximální počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 63

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Odborné zaměření studijního programu se orientuje na oblast andragogiky, teorie managementu vzdělávání a teorii vzdělávání dospělých. Vychází zejména z pedagogiky, psychologie, teorie řízení a organizace, filozofie výchovy a sociologie. Cílem navazujícího magisterského SP je vytvořit prostředí pro přípravu kvalifikovaných odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých, počátečního a dalšího vzdělávání a jeho managementu. Dále pak zprostředkovat potřebné znalosti a vytvořit teoretický základ pro rozvoj dovedností a kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. SP je zaměřen na získání poznatků vycházejících z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a na rozvoj schopností aplikovat je v různých sociálně-ekonomických kontextech.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace, ale má dvě zaměření – Vzdělávání a rozvoj pracovníků a Řízení vzdělávací organizace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 100 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí z oblasti vzdělávání dospělých a andragogiky, řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a sociologie. Důraz je kladen na aplikaci znalostí v současném kontextu celoživotního učení a vzdělávání. Délka testu je 25 min. Test je složen z 25 otázek po 4 bodech.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Zvláštní podmínky podle Lex Ukrajina v oblasti školství (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.), které se vztahují pouze na uchazeče se zvláštním vízem/dočasnou ochranou.

   Uchazeč musí v rámci tohoto přijímacího řízení prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

    

   Pro uchazeče platí obecné fakultní podmínky (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410) s výjimkou:

   1) Uchazeč nemusí dokládat znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší.

   2) Dokládání předchozího vzdělání – pokud nelze doložit řádně, může být doloženo čestným prohlášením.

   3) V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle Opatření rektora č. 16/2022.

    

   Termín podání přihlášky: do 10.06.2022

   Registrovat se k podání přihlášky můžete zde.

   Předpokládaný počet přijímaných: 3

   Jazyk výuky: čeština

    

   Popis ověření a kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 100 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí z oblasti vzdělávání dospělých a andragogiky, řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a sociologie. Důraz je kladen na aplikaci znalostí v současném kontextu celoživotního učení a vzdělávání. Délka testu je 25 min. Test je složen z 25 otázek po 4 bodech.

   Zkouška se koná v českém nebo anglickém jazyce. Uchazeč sdělí preferovaný jazyk před přijímací zkouškou.

   Způsob ověření:               přijímací zkouška

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od:   22.06.2022         do:         24.06.2022

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E. a NOVÝ, I. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012.

   CEJTHAMR, V. a DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada, 2010.

   MATOUŠ, Z. a kol. Management vzdělávání dospělých a vzdělávacích organizací. Praha: Česká andragogická společnost, 2021.

   PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2015.

   PRŮCHA, J. a VETEŠKA, J. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014.

   VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita.
   2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014.

   VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016.

   VETEŠKA, J. a TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání a strategie profesního rozvoje. Praha: Česká andragogická společnost, 2020.

   Celostátní strategické a koncepční dokumenty týkající se školství a vzdělávání (zpravidla dostupné na internetových stránkách ČŠI – www.csicr.cz)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Bližší informace naleznete na https://www.kamv.cz/pripravne-kurzy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Profese lze rozdělit do dvou základních kategorií: 1. podílející se na výchovně-vzdělávací činnosti (tj. na její přípravě, organizačním zabezpečení, realizaci, hodnocení); 2. podílející se na řízení vzdělávacích organizací, případně na řízení vzdělávacího procesu. Do první kategorie můžeme zařadit profese jako je např. andragog, lektor (dalšího vzdělávání), trenér, instruktor, tutor, kouč, mentor, mediátor, školitel, supervizor, referent vzdělávání, poradce, metodik vzdělávání, projektový manažer vzdělávání, manažer vzdělávání, odborník pro koncepci celoživotního vzdělávání, preventista a osvětový pracovník, edukátor, specialista vzdělávání a HR. Do druhé kategorie můžeme zařadit: manažery (vedoucí a řídící pracovníky působící v oblasti formálního a neformálního vzdělávání), vedoucí pracovníky (na všech stupních řízení) a specialisty působící v oblasti celoživotního vzdělávání.

   Absolvent najde uplatnění jak v soukromé (vzdělávací organizace, oddělení vzdělávání a rozvoje), tak i veřejné sféře (školská zařízení, úřady práce, odbory školství a zaměstnanosti, příspěvkové organizace zabývající se počátečním a dalším vzděláváním, strategické a koncepční útvary magistrátů a měst, útvary projektů a evropských dotací).