Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biochemie (0512TA130010)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Biochemie (N0512A130010)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Cílem programu Biochemie je naplnit znalosti studentů z biochemie klíčovými detaily jak vlastní biochemie tak i souvisejících biomedicínských oborů v interdisciplinárním a pluralitním rámci vědního oboru Biochemie a plně rozvinout tvůrčí znalosti a schopnosti studentů pro jejich uplatnění v praxi, pro jejich odborný růst i další studium v doktorském studijním programu. Studenti jsou již od prvního ročníku navazujícího studia aktivními členy vědeckých týmů katedry biochemie řešící v rámci své diplomové práce problematiku celé řady okruhů pěstovaných na katedře biochemie. Těmi jsou např. studium struktury proteinů a glykoproteinů a jejich interakce s nízkomolekulárními látkami se zaměřením na jejich úlohu v humánní i veterinární medicíně, biochemie vývoje nádorových onemocnění, metabolizmus léčiv a toxikantů, studium biochemických procesů arterosklerózy, molekulárních základů obrany organismů proti infekčním onemocněním včetně viru HIV. Studenti jsou tak připraveni pro odbornou práci v moderních biochemických laboratoří a laboratořích příbuzných oborů (biomedicínských, farmaceutických, veterinárních, zemědělských a environmentální), jsou schopni pracovat na nejmodernějších přístrojích, které se pro výzkum biochemický a biomedicínský výzkum velmi rychle vyvíjejí.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Biochemie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biochemie.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven základními i speciálními teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi ze všech biochemických a molekulárně biologických disciplín. Má zkušenosti s řešením výzkumných problémů i s prezentací získaných výsledků. Absolventi snadno nacházeli a nacházejí uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol jak v České republice, tak i v zahraničí. Vedle toho působí jako vedoucí klinických laboratoří lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích, v zastoupení zahraničních firem i na pracovištích ochrany životního prostředí. Řada absolventů pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu ať v naší republice, nebo v zahraničí.