Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Logopedie (0915TA190002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Logopedie (N0915A190002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 66

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru logopedie a surdopedie s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, konkrétně odborně erudovaných pro logopedickou a surdopedickou činnost ve školách zřízených podle §48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a pro poradenská zařízení na pozici logopeda. Studijní program je odborně zaměřen na logopedickou a surdopedickou intervenci poskytovanou osobám s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v rovině diagnostiky, poradenství, terapie a prevence. Studium přináší poznatky pro období raného, předškolního, školního a dospělého věku v oblasti vzdělávací, zdravotní, pracovní i sociální sféry. Součástí studia je i seznámení s komunikačními systémy užívanými osobami se sluchovým postižením.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Písemný test z logopedie a surdopedie v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogiky. Maximální počet bodů z testu 30.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč nemá narušenou komunikační schopnost; tuto skutečnost dokládá potvrzením logopeda. Uchazeč se sluchovým postižením může podat žádost o udělení výjimky z dodání potvrzení logopeda, ale dodává potvrzení odborného lékaře o sluchovém postižení. Žádost uchazeč odevzdává současně s přihláškou ke studiu do 28. 2. 2022. Potvrzení logopeda je nutné dodat do 28. 2. 2022.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   S ohledem na Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), musí být uchazeč absolventem bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. Státní zkouška, kterou se ukončuje studium v bakalářském studijním programu, se skládá ze samostatné části státní zkoušky logopedie a samostatné části státní zkoušky surdopedie.

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu včetně jejich výsledků spolu s dokladem o dosaženém vzdělání.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   ČERNÁ, M., ŠIŠKA, J., STRNADOVÁ, I., TITZL. B. Česká psychopedie. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3071-7.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN978-80- 7290-619-2.

   HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070- 7.

   HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 987-80-262- 0084-0.

   HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997. ISBN 80-7216-006-0.

   KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1110-2.

   KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.

   LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178- 801-5.

   LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961- 5.

   LECHTA, V. Koktavost: integrativní přístup. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-643-8.

   MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87218-00-6.

   SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN978-80-87153-07-9.

   SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-93-2.

   SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.

   ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-340-6.

   Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění platném k 1. lednu kalendářního roku přijímací zkoušky.

   Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění platném k 1. lednu kalendářního roku přijímací zkoušky.

   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platném k 1. lednu kalendářního roku přijímací zkoušky.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent magisterského studijního programu Logopedie po úspěšném ukončení studia disponuje všeobecnými, odbornými dovednostmi. Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky, studenty, dospělými osobami a osobami ve stáří s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány,vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.

   Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

   - Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

   - Získání kompetencí ke speciálněpedagogické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

   - Získání kompetencí ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických profesích a aktualizovanou vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.