Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (0288TA120002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (N0288A120002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Maximální počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 31

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem magisterského studia Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání. Absolventi studia se dokážou úspěšně zapojit do chodu institucí, které pečují o kulturní dědictví, budou rozumět ochraně svěřených hodnot po odborné i právní stránce, především však budou umět pedagogicky a didakticky kvalitně zprostředkovávat tyto hodnoty a jejich smysl různým cílovým skupinám. Studium vytváří rovněž předpoklady pro rozvoj vědeckých kompetencí absolventů, zejména v oblasti kulturně historických a paměťových studií, mimoškolní a volnočasové pedagogiky.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou pro přijímací zkoušku je doložené bakalářské studium v některém z oborů humanitních a společenských věd (historie, dějiny umění, základy humanitních studií apod.)

   Přijímací zkouška je ústní a ověřuje znalosti uchazečů, jejich předpoklady ke studiu a jejich motivaci.

   Uchazeč předloží seznam prostudované odborné literatury, který se stane výchozím podkladem pro pohovor zjišťující odbornou orientaci v oboru, všeobecný kulturní přehled a schopnost logického a kritického myšlení.

   Druhou část zkoušky tvoří rozprava věnovaná motivaci uchazeče ke studiu. Rozprava se zaměřuje na zájem uchazeče o obor a na jeho případné zkušenosti v oblasti edukace, interpretace kulturního dědictví, průvodcovských služeb apod.

    

   Znalostní část pohovoru, celkem tři otázky - max. 30 bodů

   Motivační část pohovoru - max. 30 bodů.

    

   Celkem za ústní zkoušku max. 60 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   BRABCOVÁ, A. (ed.), Brána muzea otevřena. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidi do muzea, Náchod: JUKO, 2003.

   FOLTÝN, D.  a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008.

   HAVLŮJOVÁ, H., HUDEC, P., INDROVÁ, M., JORDÁNOVÁ, K. a kol., Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní  dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-906167-0-7.

   HAVLŮJOVÁ, H., HUDEC, P., INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky prvního stupně základních škol. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

   HAVLŮJOVÁ, H., CHARVÁTOVÁ, K., INDROVÁ, M., KLAPKO, D. a kol., Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

   HAVLŮJOVÁ, H., CHARVÁTOVÁ, K., INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

   HAVLŮJOVÁ, H., INDROVÁ, M., SVOBODA, P. a kol., Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

   ŠOBÁŇOVÁ, Petra: Edukační potenciál muzea. Olomouc 2012.

   ŠOBÁŇOVÁ, Petra: Muzejní edukace. Olomouc: PedF UPOL, 2012.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi studia by se měli uplatnit v profesi Edukátor v kultuře. Pracovní uplatnění mohou nacházet především v muzeích, galeriích a na památkových objektech, jejich znalosti a schopnosti jsou však využitelné také v rámci nejrůznějších organizací zabývajících se cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami