Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Fyzikální chemie (0531TA1300190000)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Fyzikální chemie (N0531A130019)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Biofyzikální chemie
   Fyzikální chemie
   Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Fyzikální chemie je interdisciplinární obor, ve kterém se využívají fyzikální metody a teorie ke studiu chemické problematiky. Obor se experimentálně i teoreticky zabývá příčinami a obecnými zákonitostmi chemických dějů, vztahy mezi chemickou stavbou a vlastnostmi látek, vývojem metod identifikace složení a struktury látek a metod studia dějů na submolekulární, molekulární a supramolekulární úrovni. Pro tento obor jsou charakteristické multidisciplinární přístupy.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Fyzikální chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního oboru fyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti fyzikální chemie. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, matematiky a práce s výpočetní technikou. Protože fyzikálně chemické metody a metodiky jsou nedílnou součástí všech chemických i příbuzných oborů, nabízejí se absolventům široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů s chemickým, biochemickým, fyzikálním, biofyzikálním, materiálovým, farmakologickým a lékařským zaměřením.