Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geologie se specializací Geoarcheologie (0532RA3300150227)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geologie (B0532A330015)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK.
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován se specializací.

   Program poskytuje základní přehled o všech geologických disciplínách - od obecné geologie přes mineralogii, petrologii, paleontologii, geochemii, ložiskovou geologii po hydrogeologii, inženýrskou geologii a aplikovanou geofyziku, studium však zahrnuje i řadu dalších předmětů jako je např. chemie, fyzika, statistika apod., vždy však s jasným zaměřením na potřeby geologa. Studenti si nabyté vědomosti doplňují praktickými zkušenostmi při řadě terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná zkouška (doba trvání: 60 minut)
   1. orientace v geografii Středomoří – testové otázky (max. 10 bodů)
   2. dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)
   3. archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled o antické materiální kultuře (max. 20 bodů)
   4. schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 bodů)
   5. jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou kontrolních písemných testových otázek. Dva jazyky si uchazeč volí během písemné zkoušky z následujících možností: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (max. 30 bodů)
   (doba trvání: 60 minut)

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body a probíhá v českém jazyce.

   Obsahová náplň zkoušky vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 10.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2022 Do: 22.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získal znalosti o horninové prostředí a je schopen dokumentovat jeho geologickou stavbu, parametry, interakce s atmo-, hydro- a biosférou a migrace látek v prostředí. Má poznatky o ochraně přírodního prostředí (voda, ovzduší, horniny), je schopen pracovat s daty (geologickými, hydrologickými, klimatickými, environmentálními), dokumentovat terénní práce, získávat archívní data a vše zpracovávat, vyhodnocovat a interpretovat. Uplatnění má v řešitelských týmech v oblasti geologické služby i jiných výzkumných organizacích, při průzkumných pracích (ochrana a využívání přírodních zdrojů, vod, řešení inženýrsko-geologických a geotechnických problémů aj.) a v orgánech státní správy všech stupňů při ochraně životního prostředí a využívání jeho zdrojů.