Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geotechnologie (0532RA330006)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geotechnologie (B0532A330006)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Program poskytuje vzdělání v disciplinách aplikované geologie – v hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice. Studium samozřejmě vy­chází i z dobrého přehledu základních geologických disciplin v rozsahu nezbytném pro potřeby oboru. Studenti se učí řešit konkrétní úlohy s reálnými daty a získávají tak praktické zkuše­nosti z práce v terénu, s přístroji, v laboratoři i při počítačovém modelování a interpretaci.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška - ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body a probíhá v českém jazyce.

   Obsahová náplň zkoušky vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 10.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2022 Do: 22.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven interdisciplinárními znalostmi přírodovědných a technických disciplin s důrazem na hydrogeologii, inženýrskou geologii a užitou geofyziku, včetně informačních technologií potřebných pro práci se získanými daty. Umí využívat moderní přístrojové vybavení pro laboratorní práce i terénní průzkum, včetně komplexního souboru geofyzikálních metod. Je vyškolen pro různorodé práce v rámci inženýrskogeologických a geotechnických průzkumů, vodohospodářských a hydrogeologických činností, geologických, geofyzikálních a environmentálních prací. Uplatní se i v aplikovaném výzkumu a správních činnostech na úřadech různých stupňů. Ve studiu lze pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Aplikovaná geologie. Uplatnit se lze v soukromých firmách, státní správě i výzkumných institu­cích doma i za hranicemi.