Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (0114RA330001 / 0114RA120003) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geografie se zaměřením na vzdělávání (B0114A330001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Geografie se zaměřením na vzdělávání (maior), v němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání (minor).

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Dějepis - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.
   Přijímací zkouška z předmětu Dějepis se uskuteční v termínu přijímací zkoušky PedF UK:
   Řádný termín - 6. - 21. června 2022; Náhradní termín - 27. - 28. června 2022

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula. V testu z Dějepisu se dále ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 10.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2022 Do: 22.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doporučená literatura k přijímací zkoušce z předmětu Dějepis:
   Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic.
   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.
   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.
   SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.
   BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.
   KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.
   BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.
   HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.
   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.
   POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.
   ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.
   HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.
   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má osvojeny znalosti z geografie, pedagogiky a psychologie a dokáže posoudit a interpretovat informace geografického charakteru v kontextu regionů různých měřítek. Dokáže aplikovat geografické přístupy při řešení problémů interdisciplinární povahy. Je připraven uplatnit se ve vzdělávání, v cestovním ruchu, rozvojových agenturách, médiích i ve veřejné správě.
   Absolvent bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání disponuje základními vědomostmi v oboru českých a obecných dějin, ale i regionálních dějin. Uplatní se jako asistent pedagoga na všech typech škol, lektor volnočasových aktivit či v paměťových institucích. Cílem je příprava na profesi učitele dějepisu v navazujícím magisterském programu.