Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Hydrologie a hydrogeologie (0532RA330029)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Hydrologie a hydrogeologie (B0532A330029)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Studium programu dává studentům možnost získat vzdělání a praktické dovednosti v oblasti výzkumu, ochrany a managementu povrchových a podzemních vod. Hydrologie představuje strategickou vědní disciplínu s mimořádným společenským významem - komplexní znalosti o hydrosféře jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení.
   Studijní program je navíc v ČR jedinečný tím, že propojuje oblasti povrchové a podzemní složky vodního prostředí a má mezioborový charakter s vazbami na další přírodovědné obory.
   V rámci studia, terénních a laboratorních praxí a zapojení do badatelských projektů studenti získávají znalosti o procesech, řídících výskyt, oběh a kvalitu povrchových a podzemních vod, stejně jako poznatky o využívání a ochraně vod. Seznámí se zákonitostmi hydrologického cyklu a dopadu klimatických změn na vodní složku prostředí Země, s mechanismem pohybu vody v přírodě, vlivem krajinných složek a jejich změn na oběh a složení vod a výskyt organismů žijících ve vodách.
   Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií. Je předpoklad, že absolventi oboru budou dále pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni, zároveň jsou ale připraveni vykonávat odbornou práci ve výzkumné i praktické sféře.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 10.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2022 Do: 22.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má interdisciplinární znalosti ze základních přírodovědných a geovědních disciplin s důrazem na výskyt, oběh, kontaminaci a ochranu povrchových a podzemních vod. Ovládá základy oborů nezbytných pro porozumění, analýzu a interpretaci procesů a mechanismů spojených s výskytem a oběhem vody v krajině a jejího antropogenního ovlivnění. Disponuje praktickými znalostmi moderních metod výzkumu, geoinformačních technologií a dovednostmi využít moderního přístrojového vybavení pro laboratorní i terénní průzkum. Absolvent je schopen samostatně řešit základní analytickéch úlohy v oblasti vodního hospodářství a specializované technické práce v rámci hydrologických a vodohospodářských studií a projektů zabývajících se ochranou vodních zdrojů.