Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (0114TA300066 / 0114TA300059) - dvouoborové studium

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Učitelství matematiky pro střední školy (N0114A300066)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy připravuje plně kvalifikované učitele matematiky a francouzského jazyka a literatury pro všechny typy středních škol, obzvláště pro gymnázia (vyšší i nižší stupeň). Absolvent může vyučovat matematiku a francouzský jazyk a literaturu i na druhém stupni základní školy. Program navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku předmětu matematika a francouzského jazyka a literatury na uvedených typech škol. Studium vedle některých náročnějších partií matematiky a studia francouzského jazyka a literatury zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku matematiky, metody řešení úloh, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňují studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V případě programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška tři části.
   - První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy. Na vypracování zkoušky je 40 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů.
   - Druhá část zkoušky je ústní a uchazeči v ní prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu maior studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20. Body za písemnou a ústní část zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 60. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 30 bodů z 60 možných.
   - Třetí část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor, viz https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210.

   Studijní program
   Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF
   Skladba úloh písemné zkoušky:
   - Matematika (2 úlohy)
   - další část v závislosti na programu dle požadavků FF UK

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka:
   - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce,
   - nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK),
   - nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR,
   - nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

   Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2022 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).

   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek, tzn. ti, kteří splnili podmínky pro přijetí na MFF i FF.

   Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2022, úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 01.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 20.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Upuštění od přijímací zkoušky se týká části přijímací zkoušky na MFF UK.

   Pro studijní programy
   Astronomie a astrofyzika,
   Biofyzika a chemická fyzika,
   Částicová a jaderná fyzika,
   Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
   Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
   Fyzika povrchů a plazmatu,
   Geofyzika a fyzika planet,
   Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
   Optika a optoelektronika,
   Teoretická fyzika,
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
   Finanční a pojistná matematika,
   Matematická analýza,
   Matematické modelování ve fyzice a technice,
   Matematické struktury,
   Matematika pro informační technologie,
   Numerická a výpočtová matematika,
   Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie,
   Učitelství matematiky pro střední školy,
   Učitelství fyziky pro střední školy,
   Učitelství informatiky pro střední školy a
   Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
   je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky.
   Upuštění není možné u uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu podle nových akreditací platných od akademického roku 2020/21 a kteří již předtím studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jenž odpovídá programu, na který se hlásí. Zároveň upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní program podle nových akreditací platných od roku 2020/21 a hlásí se znovu do stejného studijního programu pro akademický rok 2022/23.
   Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti:

   Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem program z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 a libovolného dalšího oboru; nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem libovolného dalšího programu se zaměřením na vzdělávání. Upuštění od třetí části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.

   **Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Doložení musí uvádět jak název studijního programu, tak příslušný kód studijního programu SIMS, který musí být potvrzen příslušnou vysokou školou. Nebude-li žádost podána a doložena do 28. 2. 2022, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.**

   Žádost je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2022 tento studijní program úspěšně absolvovat.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu března.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom digitální technologie. Umí řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce.
   Absolvent má učitelské i odborné kompetence nutné pro výkon učitelské profese ve vzdělávání v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., v platném znění, v oboru francouzštiny a oborech blízkých, pro práci vyžadující kvalifikaci na úrovni NMgr. studia oboru a pro doktorské studium pedagogiky, oborové didaktiky či oborů blízkých.