Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Informatika - Softwarové systémy (0613TA140016)

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Informatika - Softwarové systémy (N0613A140016)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem SP je nabídnout studentům se standardními základy v programování detailní vhled do vnitřního fungování softwarových systémů, potřebný pro vysoce odborné činnosti jako jsou konstrukce, ladění či bezpečnostní analýza operačních systémů, překladačů, middleware a dalších základních prvků softwarové infrastruktury.V oboru je kladen důraz na systémově orientované programování.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V případě programů
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
   je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

   Skladba úloh písemné zkoušky:
   - Informatika (4 úlohy)

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka:
   - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce,
   - nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK),
   - nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR,
   - nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.
   Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2022 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).
   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

   Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2022, úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 01.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 20.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   **Zvláštní podmínky pro přijetí podle § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace**


   Podmínky pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů

   **Kontakt**
   Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
   Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
   E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
   Telefon: +420 951 551 262

   **Přijímací zkouška**
   Termín odevzdání přihlášek: do 31. 7. 2022
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 12. 9. 2022
   Náhradní termín přijímací zkoušky: 22. 9. 2022, lze o něj požádat ze závažných důvodů.
   Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude vybírán.

   **Další důležité termíny**
   Termín doložení znalosti češtiny: do 12. 9. 2022
   Termín doložení dosažení bakalářského vzdělání: do 31. 8. 2022
   Termín doložení statutu dočasné ochrany v ČR: Zároveň s přihláškou, tedy do 31.7.2022

   **Informace o přijímacím řízení**

   Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce
   Veškerá komunikace uchazečů s fakultou probíhá v českém jazyce.

   **Podmínky přijetí**

   Základními podmínkami pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je:

   1. Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu; splnění této podmínky uchazeč musí doložit ověřenou kopií dokladu nebo, v případě, že doklad nelze získat, čestným prohlášením.
   2. V rámci tohoto zvláštního př. řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx); splnění této podmínky uchazeč musí doložit do 31.7.2022 jedním ze dvou následujících způsobů:
   a) Uchazeč osobně předloží razítko zvláštního víza / štítek dočasné ochrany v cestovním dokladu, studijní oddělení pořídí kopii a poznamená, že se shoduje s originálem, doplní datem pořízení kopie a svým podpisem.
   b) Uchazeč zašle prostou kopii razítka zvláštního víza / štítku dočasné ochrany v cestovním dokladu, na kterou uvede, že se shoduje s originálem, opatří datem pořízení kopie a originálním vlastnoručním podpisem (podpis nemusí být úředně ověřen).
   Pro variantu a) i b) platí, že z kopií musí být patrno, komu byla dočasná ochrana udělena – tedy v případě razítek zvláštního víza je zapotřebí připojit i stránku v cestovním dokladu s údaji o držiteli tohoto dokladu.

   Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.

   1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Do každého studijního programu jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti.
   2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium musejí doložit dostatečnou znalost českého jazyka dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně A2 pro studijní programy, které nejsou akreditovány v oblasti vzdělávání Učitelství, a úrovně B2 pro studijní programy v oblasti vzdělávání Učitelství, na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 12. 9. 2022.

   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

   **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**

   U všech studijních programů je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium upuštěno dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky, tedy nejpozději do 31.7.2022. Žádost je nutné na fakultu zaslat poštou včetně příloh. Jako přílohy žádosti uchazeči dodají doklady, dosvědčující obsah jejich předchozího studia, tedy zejména doklady o jejich předchozím studiu ve formě výpisu splněných studijních povinností absolvovaných na zahraniční vysoké škole, jakož i případné jiné materiály, dosvědčující uchazečovu připravenost ke studiu navazujícího magisterského programu, na který se hlásí. Pokud z objektivních důvodů uchazeč není schopen tyto dokumenty předložit, je možné je nahradit čestným prohlášením.

   Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Při posuzování žádostí o upuštění od přijímací zkoušky bude rozhodujícím kritériem odborné posouzení kompatibility předchozího studia se studijním programem, na který se uchazeč hlásí. Nebude-li žádost podána a doložena do 31.7.2022, nebo pokud této žádosti nebude vyhověno, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

   Žádost s doložením je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu srpna.

   **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**

   Přijímací zkouška se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Rozprava bude vedena v češtině, případně v angličtině. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí posuzuje komise zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k navazujícímu magisterskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí v rozmezí 0-30 bodů, tedy celkem maximálně 90 body. Uchazeč zkoušku úspěšně složí, pokud získá alespoň 45 bodů.

   **Náležitosti přihlášky**
   • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Každý uchazeč smí podat pouze jednu přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
   • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
   • Ke každé podané přihlášce do navazujícího magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 8. 2022 kopii dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. V případě, že tento doklad nemá k dispozici, nahradí jej čestným prohlášením.

   • Dokud uchazeč nedoloží doklad o o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.
   • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena, má se za to, že přihláška nebyla podána.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro studijní programy
   Astronomie a astrofyzika,
   Biofyzika a chemická fyzika,
   Částicová a jaderná fyzika,
   Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
   Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
   Fyzika povrchů a plazmatu,
   Geofyzika a fyzika planet,
   Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
   Optika a optoelektronika,
   Teoretická fyzika,
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
   Finanční a pojistná matematika,
   Matematická analýza,
   Matematické modelování ve fyzice a technice,
   Matematické struktury,
   Matematika pro informační technologie,
   Numerická a výpočtová matematika,
   Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie,
   Učitelství matematiky pro střední školy,
   Učitelství fyziky pro střední školy,
   Učitelství informatiky pro střední školy a
   Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
   je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky.
   Upuštění není možné u uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu podle nových akreditací platných od akademického roku 2020/21 a kteří již předtím studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jenž odpovídá programu, na který se hlásí. Zároveň upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní program podle nových akreditací platných od roku 2020/21 a hlásí se znovu do stejného studijního programu pro akademický rok 2022/23.
   Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti:

   Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů
   Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
   Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
   Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
   Informatika – Softwarové systémy,
   Informatika – Teoretická informatika,
   Informatika – Umělá inteligence,
   Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
   je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářských studijních oborů
   Obecná informatika 1801R008,
   Softwarové a datové inženýrství 1801R049,
   Programování a softwarové systémy 1801R048,
   Programování 2612R054,
   Správa počítačových systémů 2612R055,
   Aplikace softwarového inženýrství 3901R056,
   Aplikovaná informatika 3901R057 a 1802R001,
   Bezpečnost a informační technologie 1802R007,
   Informační systémy a management 1802R032,
   Informační technologie 1802R007,
   Informatika a počítačové vědy 1801R034,
   Inteligentní systémy 2612R027,
   Internet věcí 1801R058,
   Inženýrská informatika 3902R023,
   Manažerská informatika 6209RR02,
   Matematická informatika 3901R058 a 1801R006,
   Paralelní a distribuované systémy 1801R021,
   Počítačová grafika a zpracování obrazu 1801R020,
   Počítačové hry a grafika 1801R059,
   Počítačové inženýrství 1801R037,
   Počítačové sítě a komunikace 1801R022,
   Počítačové systémy 2612R034,
   Počítačové systémy a zpracování dat 1801R024,
   Robotika 2301R013,
   Software 1801R060,
   Softwarové inženýrství 3902R031,
   Softwarové inženýrství 1801R040,
   Softwarové systémy 1801R035,
   Teoretická informatika 1801R010,
   Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka 1801R025,
   Web a multimédia 2612R062,
   Webové a softwarové inženýrství 1801R040
   Znalostní inženýrství 1801R045
   nebo programů
   Informatika B0613A140006,
   Otevřená informatika B0613A140001 a
   Informační technologie B0613A140016.

   **Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Doložení musí uvádět jak název studijního programu, tak příslušný kód studijního programu SIMS, který musí být potvrzen příslušnou vysokou školou. Nebude-li žádost podána a doložena do 28. 2. 2022, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.**

   Žádost je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2022 tento studijní program úspěšně absolvovat.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu března.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má dobré programátorské schopnosti v oblasti podle zvoleného zaměření - Systémové programování se zaměřením na moderní operační systémy a systémové technologie (middleware, virtual machines), Spolehlivé systémy pro metody systematické konstrukce systémů s vysokou spolehlivostí, nebo Výkonné systémy pro vývoj software na moderních paralelních a distribuovaných systémech. Absolvent si osvojil potřebný teoretický základ i dovednosti nutné k řešení praktických programátorských úloh, dokáže používat moderní programovací jazyky a další nástroje. Dobře se orientuje v prostředí neustále se vyvíjejících technologií a dokáže tyto technologie aplikovat v prostředí týmových softwarových projektů. Je schopen samostatně a systematicky přistupovat k zadání problémů a díky značným systémovým znalostem nacházet řešení i mimo klasické modelové úlohy.