Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (0114RA170004 / 0114RA140002) - dvouoborové studium

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A170004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy.
   Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro všechny studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika se specializacemi Programování a vývoj software, Umělá inteligence, Systémové programování, Databáze a web, Obecná informatika a Počítačová grafika, vidění a vývoj her) obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

   Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

   U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

   Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka:
   - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR,
   - nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK),
   - nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR,
   - nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

   Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2022 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2022 Do: 08.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 20.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří zahájili studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) a tohoto studia posléze zanechali nebo jim bylo ukončeno. Uchazeči jsou podle těchto podmínek přijímáni pouze ke studiu programů zaměřených na vzdělávání, tedy Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání a Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání.
   Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění podmínek stanovených výše v Podmínkách pro přijetí, ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.
   Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že nejpozději 3. září 2022 řádně podal přihlášku ke studiu (v listinné podobě) a zaplatil příslušný poplatek a zároveň nejpozději do 3. září 2022 doručí na studijní oddělení MFF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek.
   Uchazeč může být přijat, pokud zahájil studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK a toto studium mu bylo ukončeno nebo jej zanechal, a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynul k poslednímu dni pro podání přihlášky (3. 9. 2022) méně než 1 rok. Zároveň v posledním akademickém roce předchozího studia získal alespoň 30 kreditů.
   O přijetí rozhoduje děkan nejpozději 16. září 2022.
   V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku. Splnění předmětů, vystudovaných v předchozím studiu na MFF UK, může být uchazeči uznáno obdobně v souladu s čl.12 Pravidel pro organizaci studia na MFF.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Zvláštní podmínky pro přijetí podle § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace


   Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů

   Kontakt
   Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
   Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
   E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
   Telefon: +420 951 551 262

   Přijímací zkouška
   Termín odevzdání příhlášek: do 31. 7. 2022
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 12. 9. 2022
   Náhradní termín přijímací zkoušky: 22. 9. 2022, lze o něj požádat ze závažných důvodů.
   Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude vybírán v souladu s OR č. 16/2022.

   Další důležité termíny
   Termín doložení znalosti češtiny: do 12. 9. 2022
   Termín doložení dosažení středního vzdělání s maturitou: do 31. 8. 2022
   Termín doložení statutu dočasné ochrany v ČR: Zároveň s přihláškou, tedy do 31.7.2022

   Informace o přijímacím řízení

   Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce:
   Veškerá komunikace uchazečů s fakultou probíhá v českém jazyce.

   Podmínky přijetí

   Základními podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je:
   1. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit ověřenou kopií dokladu nebo, v
   případě, že doklad nelze získat, čestným prohlášením.
   2. V rámci tohoto zvláštního př. řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným
   konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx); splnění této podmínky uchazeč
   musí doložit do 31.7.2022 jedním ze dvou následujících způsobů:
   a) Uchazeč osobně předloží razítko zvláštního víza / štítek dočasné ochrany v cestovním dokladu, studijní oddělení pořídí
   kopii a poznamená, že se shoduje s originálem, doplní datem pořízení kopie a svým podpisem.
   b) Uchazeč zašle prostou kopii razítka zvláštního víza / štítku dočasné ochrany v cestovním dokladu, na kterou uvede, že se
   shoduje s originálem, opatří datem pořízení kopie a originálním vlastnoručním podpisem (podpis nemusí být úředně
   ověřen).
   Pro variantu a) i b) platí, že z kopií musí být patrno, komu byla dočasná ochrana udělena – tedy v případě razítek zvláštního víza je zapotřebí připojit i stránku v cestovním dokladu s údaji o držiteli tohoto dokladu.

   Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.
   1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou.
   2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium musejí doložit dostatečnou znalost českého jazyka dokladem o vykonání
   zkoušky z českého jazyka úrovně A2 pro studijní programy, které nejsou akreditovány v oblasti vzdělávání Učitelství, a
   úrovně B2 pro studijní programy v oblasti vzdělávání Učitelství, na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
   (ÚJOP UK), nebo na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého na
   jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 12. 9.
   2022.

   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. U studijních programů Fyzika, Informatika a Finanční matematika je navíc nutné, aby se uchazeči umístili v pořadí uchazečů o daný studijní program podle bodů, získaných v odborné části přijímací zkoušky:
   - do 20. místa včetně v pořadí uchazečů o studijní program Fyzika,
   - do 50. místa včetně v pořadí uchazečů o studijní program Informatika,
   - do 25. místa včetně v pořadí uchazečů o studijní program Finanční matematika.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

   Pro všechny studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika se specializacemi Programování a vývoj software, Umělá inteligence, Systémové programování, Databáze a web, Obecná informatika a Počítačová grafika, vidění a vývoj her) obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných. Zkouška bude probíhat v češtině, k dispozici bude i překlad zadání do angličtiny, ukrajinštiny a ruštiny.

   V případě studijního programu Informatika u všech jeho specializací si student volí konkrétní specializaci do konce druhého ročníku studia.

   Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu. Důvodem jejího konání mohou být pouze závažné zdravotní důvody, které musí být doloženy lékařským vyjádřením. O povolení konání náhradního termínu rozhoduje proděkan pro studijní záležitosti.

   U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

   Náležitosti přihlášky
   • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím
   studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Každý uchazeč smí podat pouze jednu přihlášku. Vyplněnou elektronickou
   přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK
   již neposílá poštou.
   • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je
   třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
   • Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 8. 2022 ověřenou
   kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě, že tento doklad nemají k dispozici, nahradí jej
   čestným prohlášením.

   • Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat
   ke studiu ani pozván k zápisu.
   • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena, má se za to, že přihláška nebyla podána.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro všechny otevírané studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika se specializacemi Programování a vývoj software, Umělá inteligence, Systémové programování, Databáze a web, Obecná informatika a Počítačová grafika, vidění a vývoj her) je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

   1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2020/21 nebo 2021/2022 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5;
   2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D), Astronomické olympiády (kategorie AB nebo CD) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola;
   3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
   4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2020/21 nebo 2021/22 a úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující (organizace CERMAT);
   5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2020/21 nebo 2021/22 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%;
   6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4. Splnění této podmínky musí uchazeč doložit oficiální cestou prostřednictvím organizace Centrum pro talentovanou mládež;
   7. umístili se do třetího místa v jedné z kategorií soutěže České hlavičky, kterou vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tuto skutečnost doloží ověřenou kopií diplomu či potvrzením od vyhlašovatele.

   **Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení MFF UK nejpozději**

   • do 31. 3. 2022 v případě bodu 1.
   • do 29. 4. 2022 v případě bodů 2.- 3.
   • do 20. 5. 2022 v případě bodů 4.- 6.
   • do 31. 3. 2022 v případě bodu 7.

   **Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel.**

   Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm.

   Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu dubna.

   Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 20. 5. 2022, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

   U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá základy matematických disciplín (matematická analýza, aritmetika, algebra, lineární algebra, geometrie syntetická, analytická i diferenciální) souvisejících s výukou matematiky na středních školách a druhém stupni základních škol. Znalosti absolventa zahrnují i některé prvky didaktické znalosti obsahu. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má základní dovednosti potřebné při komunikaci a práci s lidmi a při individuální práci se žáky. V průběhu pedagogické praxe získal během hospitací základní dovednosti ve sledování a hodnocení kvality výuky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy a druhý stupeň základních škol. O absolventy učitelského studia matematiky je dlouhodobě velký zájem. Uplatnitelnost absolventů je tedy velmi dobrá.